بررسی جایگاه زن در آثار واقع‌گرایانه ی جمالزاده و بالزاک

فریده علوی؛ سهیلا سعیدی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

چکیده
  از دیدگاه مکتب واقع‌گرایی، ادبیات ابزاری است برای شناساندن رویه ی واقعی قواعد، روابط و مناسبات اجتماعی. این مکتب بر آن است تا گستره ی آگاهی‌های اجتماعی خوانندگان را افزایش دهد. این هدف، مضامین تازه‌ای را پیش روی نویسندگان قرار می‌دهد. مسأله ی زندگی زنانه نیز، بر اساس همین روی کرد، وارد آثار ادبی جوامع مختلف می‌شود. بررسی آثار بالزاک ...  بیشتر