نویسنده = سعیدی هرسینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر تاریخچه ی مطالعات زنان در باستان شناسی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 5-17

کمال الدین نیکنامی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ مریم دژم خوی