شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیلانی

صلاح الدین عبدی؛ شهلا زمانی

2،، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 97-116

چکیده
  نجیب کیلانی اولین نویسنده ای است که در داستانهای خود به مشکلات مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب پرداخته و رمانهای آوانگاردانه خود مثل «لیالی ترکستان»، «عذراءجاکرتا» و «عمالقة الشمال» را به این موضوعات اختصاص داده است که حوادث آنها - به ترتیب - در ترکستان، اندونزی و نیجریه اتفاق می افتد. او در این رمان های آوانگارادنه مبارزه ملتهای ...  بیشتر