زن ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگون

محمدتقی غیاثی؛ شقایق نادری مقام

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 25-38

چکیده
  لویی آراگون، در این جستار به عنوان یک شاعر و نویسنده معاصر مطرح می شود؛ شاعری که در طول جنگ جهانی دوم میان زن ورانگی و تعهدمندی به میهن، شکافی نمی بیند. در اثر او، زن پاس داشته می شود، به رغم آنانی که زن را گرانباری بر گرد? مرد جنگاور می شمرند. در واقع بخشی از آثار او در هیمن? پیشگاه زنانه الزا است؛ تا بدانجا که تعهدمندی و میهن پرستی او ...  بیشتر