تحلیلی جامعه‌شناختی از ضرب‌المثل‌های زنانه در شهرستان لامرد استان فارس

مجید موحد؛ محمدجواد عسکری¬چاوردی؛ زهرا یادعلی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24755

چکیده
  ضرب‌المثل‌ها جملات کوتاهی هستند با مفاهیمی عمیق و برخاسته از قالب‌ها و تصورات اجتماعی که جهت‌گیری و تشخیص موقعیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند. این مطالعه به دنبال بررسی بازتاب مفهوم زن و مسائل زنان در میان ضرب‌المثل‌های محلی شهرستان لامرد می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به گردآوری و تحلیل ضرب‌المثل‌هایی ...  بیشتر