تاریخی
مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج در دین زردشتی و اسلام

کلثوم غضنفری؛ حسین بادامچی؛ پروین داوری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 395-410

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60586

چکیده
  ازدواج پایۀ اصلی نهاد خانواده است و برای آن در هر دو دین زردشتی و اسلام شرایطی تعریف شده که تحقق ازدواج منوط به احراز آن‏هاست. مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج از منظر دو دین زردشتی و اسلام نشان می‏دهد که وجوه اشتراک و افتراق گوناگونی دربارۀ این موضوع بین دو دین وجود دارد و تحلیل و ارزیابی آن‏ها می‏تواند به روشن‌شدن بیشتر ابعاد میراث ...  بیشتر

تاریخی
ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 521-535

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58357

چکیده
  در دین زردشتی، شواهدی مبنی بر وجود ازدواج موقت وجود دارد که می‏توان آن را با متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه تطبیق داد. اگرچه میان فقهای امامیه و اهل تسنن در تداوم مشروعیت این نوع ازدواج اختلاف نظر وجود دارد‏، فقهای امامیه با استناد به قرآن و روایات قائل به تداوم آن هستند. این نوع ازدواج از نظر فقه امامیه مشروع است، اما برای انعقاد ...  بیشتر