تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ کرد، فرایندها و چالش‌های آنان: بررسی پدیدارشناختی (مطالعۀ موردی شهرستان سقز)

لیلا عنایت زاده؛ محمود قاضی طباطبایی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 373-396

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36485

چکیده
  اگرچه طلاق همۀ بخش‌های جامعه ـ اعم از همسران، بچه‌ها، خانواده‌ها و کل چرخۀ زندگی اجتماعی‌ـ را‌ درگیر می‌کند، نوع تجربۀ افراد بسته به جنسیت و فاعل، در فرایند ‌بودن، و میزان درگیری آن‌ها متفاوت است و ممکن است برای افراد تجربه‌ای مثبت یا منفی ادراک شود. با توجه به متفاوت‌بودن تجربۀ افراد و اینکه برخی عناصر فرهنگی ...  بیشتر