بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار

سیدعبدالحسین نبوی؛ معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36486

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و تعارض خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار است. در این زمینه، از نظریۀ نمایشی گافمن، دوکسبری و هیگینز، کرچمایر و کوهن، مرتون، اینگلهارت، و فانس استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل زنان متأهل شهر اهواز است. داده‌های پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 386 نفر، از میان کارمندان زن ...  بیشتر