جامعه شناسی
دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: زنان شهر ایلام)

اسداله نقدی؛ سارا دارابی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 461-470

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56020

چکیده
  گسترش شهرها در دوران معاصر، همراه با پیچیدگی‌های خاص خود از یک‌سو و طرح موضوع فضاها یا قلمروهای عمومی، امکان و کیفیت حضور و بهره‏برداری از این فضاهای شهری از سوی دیگر، سبب شد تا موضوع زنان و شهر در ادبیات جامعه‏شناسی‏شهری وارد شود. این پژوهش سعی در واکاوی تجربه و درک زنان از حضور در و دسترسی به فضاهای شهری طراحی‌شده در شهر ایلام ...  بیشتر