فرهنگی
ویژگی‌های خانوادۀ مستحکم ایرانی: مرور پژوهش ‏های انجام‌شده طی سال‌های 1374ـ1389

فاطمه حاجیان مقدم؛ غلامرضا غفاری؛ رضا صالحی امیری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56781

چکیده
  هدف از این مطالعه تحلیل نتایج و یافته‌های پژوهش‏های انجام‌شده در حوزة خانواده به منظور شناسایی ویژگی‏ها و عوامل استحکام‏بخش خانوادۀ ایرانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روشمطالعه، اسنادی از نوع فراتحلیل است. بر این اساس، از میان پژوهش‌های انجام‌شده، با نمونه‌گیری هدفمند 51 اثر علمی که شناسایی عوامل اثرگذار ...  بیشتر