نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان: از نگاه قرآن و روایات

فرزانه روحانی مشهدی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56019

چکیده
  از نظر قرآن، زن و مرد از نظر هویت انسانی و بهره‌های روحی و ایمانی برابرند؛ با وجود این، خداوند در قرآن، به جز یک استثنا، زنان را مورد خطاب قرار نداده است؛ به‌ویژه در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی، جایی که مخاطب مستقیم آیات مردان‌اند، همواره از زنان با صیغة غایب یاد کرده است. در مقالة حاضر، این مسئله از منظر‌های وظایف الهی‌ـ اجتماعی ...  بیشتر