جامعه شناسی
خلاقیت و نوگرایی در جنسیت زدایی از زبان‌های محاوره ای و عرفانی

فریده حمیدی؛ پردیس عامری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 389-404

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58302

چکیده
  زبان از عناصر مهم در شکل‌گیری هویت فرهنگی و انتقال فرهنگ افراد است. در کنار آن، جنسیت در مفهوم تلفیقی آن شامل عناصر زیست‌شناختی، روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی است. در‌نتیجه، زبان و هویت‌یابی جنسیتی رابطه‌ای پیچیده دارند. در این زمینه، بررسی بنیادهای زبانی از نگاه‌‌ اندیشمندان انسان‌شناسی و فمنیسم، یافتن مصادیق تبعیض‌آمیز ...  بیشتر