فرهنگی
نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56023

چکیده
  مادیان هزاردادستان hazār dādestān)  (mādayān ī  «مجموعة هزارفتوی»، تنها نسخة خطی ناقصی از چندین مجموعة حقوقی دورة ساسانیان در دست است. اطلاعی از زندگی جمع‌آورندة آن، فرّخ مرد وهرامان (فرّخ مرد پسر بهرام)، نداریم. احتمال می‌رود کتاب در اصل در دوران پادشاهی خسروپرویز، آخرین پادشاهی که نامش در کتاب آمده، تألیف شده باشد. این گفتار ...  بیشتر