جامعه شناسی
مطالعۀ سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

نعیما محمدی؛ خان‌محمد آسکانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 257-268

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57579

چکیده
  شیوه‏های‏ مختلف ازدواج و زناشویی در هریک از مناطق ایران متأثر از باورهای قومی و مذهبی شکل گرفته است. در شهرستان سرباز، چندزنی به‏‌منزلة سنتی فرهنگی در شرایطی ساختار غالب خانواده را تشکیل می‏دهد که نشانه‏هایی از تجددگرایی نیز در این منطقه هم‌زمان در حال شکل‏گیری است. با توجه به این ناسازگاری، در پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای ...  بیشتر