مؤلفه‌های فمینیسم در سینمای شانتال آکرمن

پیام زین العابدینی؛ سارا باجقلی؛ احمد الستی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 411-436

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.309069.1473

چکیده
  شانتال آکرمن در فیلم‏هایش مسائل فمنیسم را مطرح می‏کند و تناقضات مستتر در هم‏زیستی عمومی را به نمایش می‏گذارد. شخصیت‏های فیلم‏هایش نقش‏های سنتی را به چالش می‏کشند و از این طریق هنجارهای مربوط به زنان را که در اجتماع پذیرفته شده‏اند مورد پرسش قرار می‏دهند. تحقیق حاضر سعی در شناسایی و معرفی سینمای زنانه این فیلم‌ساز ...  بیشتر