پی‏ جویی نشانه ‏های نوشتار زنانه در سه‏ خشتی‏ های کرمانجی

آیگین مردانی؛ صدرالدین طاهری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.301699.1425

چکیده
  بومی‏سروده‏ها به‏ سبب بیرون ماندن از دایرة ادبیات فاخر و رسمی کمتر در حوزة مطالعات ادبی مورد پژوهش نظام‏مند قرار می‏گیرند. همچنین زنان اغلب به‏عنوان آفرینشگران اثر ادبی نادیده انگاشته شده‏اند و این کاستی جست‌وجوی فردیت زن در چارچوب گفتمان‏های ادبی را دشوار کرده است. بدین‏سبب، به سهم زنان در شکل‏دهی به مجموعه ادبیات ...  بیشتر

جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته

صدرالدین طاهری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 391-411

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.289879.1346

چکیده
  برپایة اسناد باستان‏شناختی و انسان‏شناختی برخی از جوامع باستانی با ساختار مادرمحور اداره می‏شده‏اند. در میان تمدن‏های باستانی ایران، شهر سوخته به‏سبب انتشار مداوم نتایج کاوش‏های درازمدت و علمی مورد مطالعاتی مناسبی برای بررسی جایگاه اجتماعی زنان به‏شمار می‏رود. این نوشتار، پژوهشی تاریخی است که از دیدگاه ماهیت توصیفی‌ـ ...  بیشتر

هنر
تحلیل نشانه‌شناختی روایت اقلیت دوچندان در هنر لورنا سیمپسون

صدرالدین طاهری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 333-350

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252891.1038

چکیده
  تأثیرگذارترین دیدگاه در زمینة فمنیسم سیاه، که جنسیت‏گرایی و نژادپرستی را هم‏پیوند می‏داند، نظریة نقطة اشتراک است. اقلیت دوچندان به شهروندانی گفته می‏شود که قربانی کاستی‏های برآمده از نقطة اشتراک‌اند. آثار تحلیل‏شده در این مقاله به برشی چهارساله از فعالیت هنری لورنا سیمپسون، یکی از روایت‏گران مهم هنری اقلیت دوچندان، ...  بیشتر