هویت زن‌محور در جواهرسازی مفهومی: مطالعۀ موردی آثار سه هنرمند زنِ جواهرساز معاصر (فاطمه دولت‌آبادی، پگاه وداد، فرزانه داودیان)

ریحانه رشیدی؛ محمدرضا مریدی؛ مهدی محمدزاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.329983.1677

چکیده
  چکیدهجواهرسازی مفهومی محصول پارادایم «معاصریت» با به چالش‌‌کشیدن و نقد مفاهیم و اصول پذیرفته‌‌شده در جواهرسازی کلاسیک و مدرن و اولویت قراردادن وجه مفهومی و بیان هنری به‌‌مثابه رسانه‌‌ای فرهنگی، بستری را برای بیان اندیشه‌‌های اجتماعی، سیاسی و حضور کنشگر هنرمندان‌‌ فراهم ساخته ‌‌است. جواهر اثری بیانگر و سمبولیک است ...  بیشتر