آسیب‏ شناسی رسانه در بازنمایی خانواده و گونه ‏های آن (مطالعة موردی صداوسیمای مرکز ایلام)

حسن پیری؛ مرتضی واحدیان؛ مهران سهراب زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 319-340

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324839.1615

چکیده
  در پژوهش حاضر، آسیب‏ شناسی رسانه در سه مجموعه از سریال‏های محلی صداوسیمای مرکز ایلام بررسی و تحلیل شده است. به منظور دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد نظریة بازنمایی و برمبنای قرائت نشانه‏شناختی از گفتارهای تبدیل‌شده به متن، سعی کرده است دلالت‏های معنایی و تصاویر فرهنگی‏ای را که سریال‌های قال‌وقواله، برا ...  بیشتر