بررسی کانون‌‌های صوفیانۀ زنان در سده‌‌های سوم تا هشتم هجری

اکرم ارجح؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 627-643

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.325276.1621

چکیده
  چکیدهسده‌‌های چهارم تا هشتم هجری دورانی که تصوف و مراکز وابسته به آن در تمام سرزمین‌‌های جهان اسلام گسترش یافته بود، بستر مناسبی برای رشد و کنشگری زنان در این زمینه فراهم آمد. در این دوران، تجربۀ زیستۀ زنان در طریق سیر و سلوک عرفانی، نقش کلیشه‌‌ای آنان را که تنها در قالب مادر، همسر، فرزندآور و موجودی وابسته به مرد، بازنمایی شده ...  بیشتر