نویسنده = ساسانی خواه، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان (1375تا1384)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

شهرام پرستش؛ فائزه ساسانی خواه