نویسنده = بهرامی نهادفر، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مطالعۀ جایگاه زنان و خاتونها در عصر مغول با استناد به شواهد تاریخی و داده های باستانشناسی

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 39-58

یداله حیدری باباکمال؛ نصیر اسکندری؛ طاهره شکری؛ مرتضی بهرامی نهادفر