نویسنده = محمدی، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-99

اعظم راودراد؛ فروغ محمدی