سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مبلع اشتراک برای هر شماره: 40000 ریال

لطفاً وجه اشتراک را به شماره 5225388173 (شناسه 1179) بانک ملت، به نام حساب غیرقابل برداشت درآمد اختصاصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  (فصلنامه زن در فرهنگ و هنر) واریز نموده و فیش را به شماره 88974270 فکس فرمایید.و اطلاعات کامل (نام ، نام خانوادگی، نام مؤسسه، نشانی، تلفن، کد پستی و شماره های درخواستی مجله) را برایمان ارسال فرمایید. با سپاس