نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دانشگاه رازی

2 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22059/jwica.2023.355210.1893

چکیده

یونگ روان‌پزشک سوئیسی، در روان‌شناسی تحلیلی خود کهن‌الگوهای بسیاری را مطرح کرده‌است که می‌توانند معیارها و ملاک‌های مفیدی در سنجش، بررسی و تحلیل آثار ادبی در نقد روان‌شناختی باشند. یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این کهن‌الگوها، کهن‌الگوی «مادرمثالی» است که تصویری ذهنی و جهان‌شمول در شخصیّت و فردیّت بشر است و به دو صورت مثبت و منفی جلوه می‌کند. سیمین بهبهانی از جمله شاعران معاصر ادبیّات فارسی است که نمودهای مادرمثالی در اشعار او بازتاب داشته‌است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته‌است، به دنبال کشف نمودهای کهن‌الگویی مادرمثالی در مفاهیم و سازه‌های شعری سیمین بهبهانی و شناسایی نمودهای مثبت و منفی آن با نگرش نقد اسطوره‌ای- روان‌شناختی است. نتایج پژوهش نشان از بازتاب 60 درصدی نمود مثبت و 40 درصدی نمود منفی مادرمثالی در شعر سیمین دارد؛ در شکل مثبت به ترتیب بسامد، هم‌ذات‌پنداری با گیاهان، مادرزمینی، زایش و پرورش، شوق و شفقّت و فصل بهار بیشترین نمود را دارند و در بُعد منفی بیشترین بسامد مربوط به فصل‌های منفی، مرگ‌اندیشی، شب، مرداب و زمین سترون است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study and Analysis of the Exemplary Mother Archetype in Simin Behbahani's Poems

نویسندگان [English]

  • ghodrattollah alirezaei 1
  • Gholamreza Salemian 2
  • fateme kolahchian 3

1 Graduated from Razi University

2 Persian Language and Literature. Literature and Humanities. Razi University. Kermanshah. Iran

3 Associate Professor of Persian Language and Literature. Razi University

چکیده [English]

In his analytical psychology, the Swiss psychiatrist Jung has proposed many examples of archetypes that can be useful criteria for measuring, reviewing, and analyzing the literary works in psychological critique. One of the most important and vital archetypes is the archetype of the "exemplary mother", which is a mental and universal image of human personality and individuality and it is manifested in both positive and negative forms. Simin Behbahani is one of the contemporary poets of Persian literature whose motherly exemplary works have been reflected in her poems. The present research, which has been done by analytical-descriptive method, seeks to discover the archeological exemplary manifestations of the mother in Simin Behbahani's poetic concepts and poetic structures and to identify their positive and negative manifestations in the light of mythological-psychological critique. The results show 60% reflection of the positive and 40% negative manifestations of the exemplary mother. She has an example in Simin's poetry; in the positive form, including respectively; frequency, plant identification, congenital, reproduction, enthusiasm and enthusiasm are the most common manifestations in the spring. In the negative aspect, the highest frequency is related to the negative seasons, death thinking, night, swamp, sterile ground.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Poems
  • Simin Behbahani
  • Jung
  • Archetype
  • Exemplary Mother