دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 667097، زمستان 1390، صفحه 1-170 
5. توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم)

صفحه 77-96

کرم حبیب پور گتابی؛ غلامرضا غفاری


7. بازتاب رنج های زن عرب در رمان های هیفاء بیطار

صفحه 119-131

شهریار نیازی؛ سمیه آقاجانی یزدآبادی؛ یداله ملایری