تبیین تجربی تأثیر نوع مانکن (مدل) فروشگاهی بر رفتار خرید زنان با تعدیل‏ گری دانش مشتریان نسبت به مُد

کامبیز حیدرزاده هنزائی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 681-703

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.316325.1527

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش نوع مانکن فروشگاهی (مانکن بدون سر و مانکن دارای سر) بر قصد خرید و تصوّر لباس در اندام مشتری با تعدیل نقش دانش مشتریان نسبت به مُد با طرح‏ عاملی 2×2 و بر‌اساس سناریو انجام گرفته است. پژوهش در جامعة آماری بانوان دانشجو و با مشارکت 160 نفر از دانشجویان زن و دارای دانش مُد بررسی شده است. داده‏های پژوهش با استفاده ...  بیشتر