چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jwica.2018.71671

عنوان مقاله [English]

English Abstracts