مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیاردانشگاه تهران

سردبیر


دکتر اعظم راودراد استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ارتباطات اجتماعی

مدیر داخلی


دکتر منصوره شهریاری مدیر داخلی نشریه زن در فرهنگ و هنر

دکتری زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلال الدین رفیع فر استاد دانشگاه تهران

مردم شناسی

  • jraifarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیرا زمردی استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • zomorrodiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذین موحد دانشیار دانشگاه تهران

موسیقی

  • movahedut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شیرین احمدنیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

جمعیت شناسی

  • ahmadniaatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود حاجی زاده میمندی دانشیار دانشگاه یزد

جامعه شناسی

  • masoudhajizadehmeymandigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهش هنر

  • raziehyasiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیده فاطمه موسوی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

روانشناسی

  • f.mousavialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبداله بیچرانلو حسن استادیار دانشگاه تهران

ارتباطات اجتماعی

  • bikaranlouut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لیزبت ون زونن استاد آراسموس روتردام هلند

جامعه شناسی

  • vanzoonenessb.eur.nl

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهدی سمتی استاد ایلینوی شمالی آمریکا

علوم رتباطات

  • msematiniu.edu