اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ملیحه شیانی

جامعه شناسی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalgmail.com
02188391980

سردبیر

دکتر اعظم راودراد

ارتباطات اجتماعی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalgmail.com

مدیر داخلی

منصوره شهریاری

مدیر داخلی نشریه زن در فرهنگ و هنر

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalgmail.com
02188391980

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود عزیزی سلدوز

سینما استاد، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

kh_orojiut.ac.ir

دکتر یعقوب آژند

تاریخ ایران استاد، دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران

yazhand@ut.ac.ir
yazhandut.ac.ir

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه تهران

hbahrami@ut.ac.ir
hbahramiut.ac.ir

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ دانشیار، دانشگاه الزهرا

anahmad2004@yahoo.com
anahmad2004yahoo.com

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

drhekmatnia.andishvaran.ir
dr.hekmatniayahoo.com

دکتر حکیمه دبیران

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تربیت معلم

Hakimeh_dabiran@yahoo.com
hakimeh_dabiranyahoo.com