اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ملیحه شیانی

جامعه شناسی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalatgmail.com
02188391980

سردبیر

دکتر عزت ملاابراهیمی

زبان و ادبیات عرب استاد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalatgmail.com
02188391980

کارشناس نشریه

زهرا قائمی اقدم

کارشناس نشریه زن در فرهنگ و هنر

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalatgmail.com
02188391980

اعضای هیات تحریریه

دکتر یعقوب آژند

تاریخ ایران استاد، دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران

yazhand@ut.ac.ir
yazhandatut.ac.ir
09123841187

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه تهران

hbahrami@ut.ac.ir
hbahramiatut.ac.ir
09127990093

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ دانشیار، دانشگاه الزهرا

anahmad2004@yahoo.com
anahmad2004atyahoo.com
09123046003

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

drhekmatnia.andishvaran.ir
dr.hekmatniaatyahoo.com
09121520173

دکتر اعظم راودراد

ارتباطات اجتماعی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ravadrad@ut.ac.ir
ravadradatut.ac.ir
09123875682

دکتر حکیمه دبیران

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تربیت معلم

Hakimeh_dabiran@yahoo.com
hakimeh_dabiranatyahoo.com
09124059215

دکتر محمود عزیزی سلدوز

سینما استاد، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

kh_orojiatut.ac.ir
09121306016