اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ملیحه شیانی

جامعه شناسی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalgmail.com
02188391980

سردبیر

دکتر اعظم راودراد

ارتباطات اجتماعی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

cws.ca.journal@gmail.com
ravadradut.ac.ir

مدیر داخلی

منصوره شهریاری

دکتری زبان و ادبیات فارسی مدیر داخلی نشریه زن در فرهنگ و هنر

cws.ca.journal@gmail.com
cws.ca.journalgmail.com
02188391980

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلال الدین رفیع فر

مردم شناسی استاد دانشگاه تهران

jraifarut.ac.ir

دکتر حمیرا زمردی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

zomorrodiut.ac.ir

دکتر آذین موحد

موسیقی دانشیار دانشگاه تهران

movahedut.ac.ir

دکتر شیرین احمدنیا

جمعیت شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ahmadniaatu.ac.ir

دکتر مسعود حاجی زاده میمندی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه یزد

masoudhajizadehmeymandigmail.com

دکتر سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniyahoo.com

دکتر سیده فاطمه موسوی

روانشناسی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

f.mousavialzahra.ac.ir

دکتر عبداله بیچرانلو حسن

ارتباطات اجتماعی استادیار دانشگاه تهران

bikaranlouut.ac.ir

دکتر لیزبت ون زونن

جامعه شناسی استاد آراسموس روتردام هلند

vanzoonenessb.eur.nl

مهدی سمتی

علوم رتباطات استاد ایلینوی شمالی آمریکا

cws.ca.journalgmail.com