مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیاردانشگاه تهران

سردبیر


دکتر اعظم راودراد استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ارتباطات اجتماعی

مدیر داخلی


دکتر منصوره شهریاری مدیر داخلی نشریه زن در فرهنگ و هنر

دکتری زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلال الدین رفیع فر استاد دانشگاه تهران

مردم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیرا زمردی استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذین موحد دانشیار دانشگاه تهران

موسیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شیرین احمدنیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود حاجی زاده میمندی دانشیار دانشگاه یزد

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهش هنر

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیده فاطمه موسوی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبداله بیچرانلو حسن استادیار دانشگاه تهران

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لیزبت ون زونن استاد آراسموس روتردام هلند

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهدی سمتی استاد ایلینوی شمالی آمریکا

علوم رتباطات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر احمد الراوی استاد دانشکده ارتباطات، هنر و فناوری،
دانشگاه سایمون فریزر

ارتباطات

ویراستار انگلیسی


دکتر صدیقه شکوری راد عضو هیات علمی مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران

مطالعات زنان

  • shakouri.rad.sut.ac.ir