درباره نشریه

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نشریه ای علمی - پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی، هنری، دینی، باستان شناسی و تاریخی مربوط به زنان می پردازد.