درباره نشریه

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نشریه ای علمی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران از سال 1388منتشر کرده و از کمیسیون نشریات علمی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - درجه علمی دریافت کرده است. این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با گرایش های مختلف علمی مانند  ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ، زیبایی شناسی و هنر ، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی  و ... با رویکرد جنسیتی  می پردازد.