فرایند پذیرش مقالات در نشریه  زن در فرهنگ و هنر به صورت زیر می باشد:

دریافت مقاله ارسال شده در دو فایل ( فایل اصلی مقاله و اسامی نویسندگان)

( همزمان با ارسال مقاله توسط نویسنده)

بررسی اولیه و تعیین تناسب با محورهای نشریه 

(یک هفته پس از ارسال مقاله)

بررسی با استفاده از مشابهت یاب به منظور  بررسی اصالت مقاله

( یک هفته پس از ارسال مقاله در صورتی که مشابهت یابی توسط نویسنده صورت نپذیرفته باشد)

بررسی توسط سردبیر و هیات تحریریه نشریه و تایید یا رد مقاله 

( دو هفته پس از ارسال مقاله)

در صورت تایید ارسال مقاله به نویسنده جهت پرداخت هزینه بررسی اولیه و داوری 

(دو هفته پس از ارسال مقاله)

ارسال مقاله برای حداقل دو داور

( دو هفته پس از ارسال مقاله)

رد مقاله توسط دو داور: مقاله مردود است

(اعلام نتایج داوری یک ماه پس از ارسال مقاله)

یک داور پذیرش و یک داور رد: ارسال برای داور سوم

( اعلام نتایج یک ماه پس از ارسال مقاله و در صورت ارسال برای داور سوم فرایند یک ماه و نیم تا دو ماه زمان خواهد برد)

دو داور اعلام پذیرش مشروط به اصلاحات: ارسال مقاله برای اصلاح و بازنگری به نویسنده 

(ارسال مقاله به نویسنده و ده روز فرصت جهت انجام بازنگری و انجام اصلاحات داوران)

ارزیابی مجدد  سردبیر و در صورت نیاز داوران پس از ارسال بازنگری 

( این فرایند نیز  دو هفته تا یک ماه زمان نیاز دارد) 

بازنگری مجدد نویسنده در صورت نیاز 

(نویسنده در صورت نیاز کمتر از ده روز فرصت بازنگری مجدد دارد)

تایید سردبیر و پذیرش علمی مقاله

(کمتر از سه ماه این فرایند زمان خواهد برد)

پرداخت هزینه انتشار توسط نویسنده 

قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ و انتشار

( با نوجه به مقالاتی که در نوبت انتشار قرار گرفته اند مقالات به ترتیب اولویت منتشر خواهند شد)

 

چارت مقالات در نشریه زن در فرهنگ و هنر: