نوع داوری 

در نشریه  زن در فرهنگ و هنر برای داوری مقالات از فرآیند بررسی دوسو کور (ناشناس) استفاده می­شود. به‌طوری که داور هویت نویسنده را نمی­داند و بالعکس. دست‌اندرکاران نشریه تلاش می کنند تا حداکثر ظرف مدت سه ماه، اولین پاسخ پس از داوری مقاله را به نویسنده مسئول مقاله اعلام کنند. 

 

ملاحظات اخلاقی داوران

 

 • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
 • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
 • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
 • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
 • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

فرایند پذیرش مقالات در نشریه  زن در فرهنگ و هنر به صورت زیر می باشد:
 • دریافت مقاله ارسال شده در دو فایل ( فایل اصلی مقاله و اسامی نویسندگان)
( همزمان با ارسال مقاله توسط نویسنده)
 • بررسی اولیه و تعیین تناسب با محورهای نشریه 
(یک هفته پس از ارسال مقاله)
 • بررسی با استفاده از مشابهت یاب به منظور  بررسی اصالت مقاله
( یک هفته پس از ارسال مقاله در صورتی که مشابهت یابی توسط نویسنده صورت نپذیرفته باشد)
 • بررسی توسط سردبیر و هیات تحریریه نشریه و تایید یا رد مقاله 
( دو هفته پس از ارسال مقاله)
 • در صورت تایید ارسال مقاله به نویسنده جهت پرداخت هزینه بررسی اولیه و داوری 
(دو هفته پس از ارسال مقاله)
 • ارسال مقاله برای حداقل دو داور
(دو هفته پس از ارسال مقاله)
 • رد مقاله توسط دو داور: مقاله مردود است
(اعلام نتایج داوری یک ماه پس از ارسال مقاله)
 • یک داور پذیرش و یک داور رد: ارسال برای داور سوم
( اعلام نتایج یک ماه پس از ارسال مقاله و در صورت ارسال برای داور سوم فرایند یک ماه و نیم تا دو ماه زمان خواهد برد)
 • دو داور اعلام پذیرش مشروط به اصلاحات: ارسال مقاله برای اصلاح و بازنگری به نویسنده 
(ارسال مقاله به نویسنده و ده روز فرصت جهت انجام بازنگری و انجام اصلاحات داوران)
 • ارزیابی مجدد  سردبیر و در صورت نیاز داوران پس از ارسال بازنگری 
( این فرایند نیز  دو هفته تا یک ماه زمان نیاز دارد) 
 • بازنگری مجدد نویسنده در صورت نیاز 
(نویسنده در صورت نیاز کمتر از ده روز فرصت بازنگری مجدد دارد)
 • تایید سردبیر و پذیرش علمی مقاله
(کمتر از سه ماه این فرایند زمان خواهد برد)
 • قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ و انتشار
( با توجه به مقالاتی که در نوبت انتشار قرار گرفته اند مقالات به ترتیب اولویت منتشر خواهند شد)
 • ارسال به ویراستار ادبی
(کمتر از یک ماه ویرایش مقالات زمان خواهد برد)
 • ارسال به نویسنده جهت تایید نهایی قبل از انتشار 
( یک هفته به نویسنده فرصت داده می شود)
 • ارسال به صفحه آرا 
( برای صفحه آرائی نیز کم از یک ماه وقت صرف خواهد شد)
 • انجام اصلاحات صفحه آرائی
(مجدد سه روز به نویسنده فرصت داده می شود)
 • انتشار در نشریه

 

فرایند بررسی مقالات در نشریه زن در فرهنگ و هنر: