فرایند پذیرش مقالات در نشریه  زن در فرهنگ و هنر به صورت زیر می باشد:

دریافت مقاله ارسال شده در دو فایل ( فایل اصلی مقاله و اسامی نویسندگان)

بررسی اولیه و تعیین تناسب با محورهای نشریه 

بررسی با استفاده از مشابهت یاب به منظور  بررسی اصالت مقاله

بررسی توسط سردبیر و هیات تحریریه نشریه و تایید یا رد مقاله 

در صورت تایید ارسال مقاله به نویسنده جهت پرداخت هزینه بررسی اولیه و داوری 

ارسال مقاله برای حداقل دو داور

رد مقاله توسط دو داور: مقاله مردود است

یک داور پذیرش و یک داور رد: ارسال برای داور سوم

دو داور اعلام پذیرش مشروط به اصلاحات: ارسال مقاله برای اصلاح و بازنگری به نویسنده 

تکمیل فرایند ارزیابی و داوری در کمتر از سه ماه 

ارزیابی مجدد  سردبیر و در صورت نیاز داوران پس از ارسال بازنگری 

بازنگری مجدد نویسنده در صورت نیاز 

تایید سردبیر و پذیرش علمی مقاله 

پرداخت هزینه انتشار توسط نویسنده 

قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ و انتشار

 

چارت مقالات در نشریه زن در فرهنگ و هنر: