به استحضار می‌رساند با توجه به مشاهده تقلب و تخلفات مختلف در بهره برداری از گواهی پذیرش مقاله،  از صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی معذوریم و لازم به ذکر است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله پیگیری گردد. قابل ذکر است که این نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می نماید .

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 459-626 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-3108
شاپا الکترونیکی
2538-3116