پژوهشگران گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله موارد زیر را با دقت مطالعه نمائید

 

نویسنده (گان) گرامی در زمان ثبت مقاله جهت انجام امور داوری نسبت به تکمیل فرم تعهد نویسنده (گان) و فرم تعارض منافع با همین نام ها ( فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان ( حق تالیف)) اقدام نمائید. لازم به ذکر است بدون ارسال فرم های زیر از طریق سامانه مقاله  بررسی نخواهد شد. لطفا فرم تعهدنامه توسط همه اعضا امضا گردد.

الزاما مشخصات نویسندگان بر اساس فرم مشخصات نویسندگان تکمیل گردد


فرم های نشریه
هزینه های بررسی مقاله 

چکیده مبسوط

-چکیده مبسوط فقط برای مقالاتی که در روند بازنگری قرار می گیرند الزامی است برای ارسال اولیه مقاله همان 350 کلمه کفایت می کند  لازم به ذکر است مقالاتی که در مرحله ی بازنگری قرار می گیرند نیز زمان ارسال بازنگری سیستمی باید همان 350 واژه انگلیسی را قرار دهند و در قسمت بارگذاری فایل ها چکیده مبسوط را بارگذاری کنند 

ترجمه منابع


توجه:

بنا به بخش نامه انتشارات دانشگاه تهران نویسندگانی که ایمیل دانشگاهی یا سازمانی دارند الزاماً باید ایمیل دانشگاهی یا سازمانی خود را ثبت کنند  پس از انتشار به هیچ عنوان امکان تغییر ایمیل وجود ندارد.

همچنین توجه نویسندگان به این نکته ضروری است که ترتیب نویسندگان در زمان انتشار به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد بنابراین لطفاً مشخصات نویسندگان به ترتیب اولویت ثبت شود.

نویسندگان گرامی توجه کنند ارجاعات مقاله (درون یا برون متنی) با رسم الخط انگلیسی نوشته شوند منابعی که به زبان فارسی نوشته شده اند در قسمت منابع و مآخذ با رسم الخط انگلیسی آورده شوند داخل پرانتز انتهای منبع (in persion) بیاید

Moosavi, S. H. (2017). The second order of having children. Jurisprudential Studies to Ijtihad, 2(4), 117-138. (In Persian) 


نویسندگان محترم توجه بفرمایید قید جملات ذیل  انتهای مقاله قبل از منابع ضروری است لطفا تغییری در جمله ها و واژگان به وجود نیاورید 

تعارض منافع:  نویسندگان این مقاله گواهی می نمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیت های پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق قوانین و مقررات اخلاقی انجام شده وهیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش احتمالی تعارض منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت  موارد ذکرشده را بر عهده می گیرند


شیوه‌نامه تدوین مقالات ارسالی به نشریه «زن در فرهنگ و هنر»

مقدمه (BTitr 12 Bold)

پاراگراف زیر تیتر  نباید تورفتگی داشته باشد. پاراگراف دوم به بعد نیم‌سانتی‌متر تورفتگی در سطر اول دارد.

لیست‌های عددی یا بولتی (توپی خالی) نیم‌سانتی‌متر قبل از متن تورفتگی دارد و سطر دوم هم تورفتگی دارد.

فاصله ها: در صفحه اول  از بالا 3/5 از پایین، راست و چپ 2/5

فاصله ها در همه صفحات مقاله به جز صفحه اول : از پایین و چپ 4/6 از بالا و راست 4/5

تعداد کلمات چکیده فارسی: 200 تا 250

تعداد کلمات چکیده انگلیسی 300 تا 350

برای تایپ کردن نیم‌فاصله از کلیدهای (CTRL+Shift+2) در حالت صفحه کلید فارسی استفاده شود یا از منوی symbol نیم‌فاصلة استاندارد (Shift+Space) تعریف شود.

 

متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم  BMitra و اندازۀ 13 پوینت و قلم انگلیسی Times New Roman و اندازة 11 پوینت و با فاصلة سطر تک‌فاصله (Single Space) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم BTitr و اندازة 12 پوینت و عنوان زیربخش‌ها با قلم BTitr و اندازة 11 پوینت تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش با یک سطر خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری گردد.

(لطفاً پیش از آغاز کار، نخست فونت‎های ارائه‌شده را نصب کنید.)

 

ترتیب عنوان‎های مقاله (بسیار مهم)

ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته­های پژوهش، بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها، منابع (BTitr 11 Bold).

توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎گیرد؟).

توجه 2: در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود:
1. پیشینۀ نظری (تئوری‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛

 1. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎های پیشین و روش‎شناسی‎های آنها در مورد مسئله؛
 2. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).

توجه 3: در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست و پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

حداکثر تعداد صفحات مقاله

تعداد صفحات مقاله (شامل کلیة بخش‎های مقاله، اعم از چکیدة انگلیسی و فارسی، منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه در همین فرمت بیشتر باشد.

فاصله ها: در صفحه اول  از بالا 3/5 از پایین، راست و چپ 2/5

فاصله ها در همه صفحات مقاله به جز صفحه اول : از پایین و چپ 4/6 از بالا و راست 4/5

تعداد کلمات چکیده فارسی: 200 تا 250

تعداد کلمات چکیده انگلیسی 300 تا 350

واژه‌های خارجی در متن فارسی

برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده شود. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید می‌شود.

زیرنویس­ ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ 10 پوینت[1] و زیرنویس­های لاتین به‌صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ 9 پوینت[2] نوشته می‌شوند. در پانویس، پس از شماره نقطه درج می‌شود، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی تایپ می‌گردد.

معرفی نشانه و متغیرها در متن

باید هر نوع متغیر یا علامت به‎کاررفته در متن مقاله، در اولین ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.

شکل ه‎ا

هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد، هیج‎یک از این موارد شمارۀ جداگانه‎ای ندارند، بلکه به‌ترتیب از شمارة 1 به‎صورت وسط­چین در زیر آن با قلم BMitra و اندازۀ 10 پوینت تایپ می‌شوند. نمودارها می‎توانند به‎صورت رنگی یا سیاه و سفید باشند. نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها توجه شود که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (Legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. اگر نمودار داخل مقاله به شکل تصویر (خروجی نرم‎افزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شود. قبل و بعد از هر نمودار، به اندازة یک سطر با متن ماقبل و مابعد فاصله دارد. یک نمونه نمودار در زیر آمده است. (توجه شود که خود نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسط‎ چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند.)

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم BMitra و اندازۀ 10 پوینت تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین (BMitra 10 پوینت) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند، به ‎صورت راست­ چین یا وسط‎ چین بسته به مقدار متن داخل جدول (BMitra نازک 10 پوینت) و اگر لاتین باشند به‎ صورت چپ­ چین (Times New Roman 8 pt.) تایپ شوند.

همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎ صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیز اگر جدول‌ها از مرجعی برداشت شده‎اند، باید به روش APA در انتهای عنوان جدول به آن ارجاع شود (این روش در ادامه توضیح داده شده است). جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازة قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌های فارسی به‎ صورت خلاصه آمده است (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط ­چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد).

جدول 1. خلاصة نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌های فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra

11

پررنگ

آدرس سازمانی نویسندگان

B Mitra

10

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

8

نازک، آبی رنگ

عنوان بخش­ها

B Titr

12

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Titr

11

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

11

نازک

کلیدواژه‌ها

B Mitra

9

پررنگ ایتالیک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

10

پررنگ

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Mitra

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B Mitra

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

 

جدول 2 نیز مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. یادآور می‎شود که جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوان‎های فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز باید خودداری شود؛ به‌طور مثال، عدد 5/0 اول عدد 5 را نوشته، ممیز را تایپ کرده و بعد عدد صفر را می‌نویسیم (0.5).

جدول 2. نمونة یک جدول

میانگین تعداد گره قطع‌شده

میانگین مدت‌زمان حل (ثانیه)

تعداد نمونة بهینة حل‌شده

اندازة مسئله

اصل  غلبه 1

حد پایین

روش 2

روش 1

 

00/1

29/94

00/0

15

20

5

05/1

52/87

00/0

14

20

10

07/1

64/87

01/0

12

19

15

20/2

60/90

11/0

9

19

20

51/2

03/91

39/1

10

14

25

32/2

19/92

20/32

8

10

30

36/3

34/93

30/613

8

10

35

 

فرمول‌ها  و روابط ریاضی

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دوستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونة زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شمارة رابطه و در ستون سمت چپ، رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخة 2007 تهیه شوند، فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به ‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری ‌شوند و شمارۀ هر رابطه با پرانتز جدا ‎شود. روابط باید با اندازة 11 و قلم Times New Roman باشند.

ادبیات موضوع و پیشینة پژوهش

در دو محور ذیل بررسی گردد:

 1. مطالعات داخلی
 2. مطالعات خارجی

اشکال:

عنوان شکل یا به‌اصطلاح شرح شکل در داخل شکل نباشد و خارج از آن درج شود که بتوان قلم نشریه را روی آن یادداشت کرد. منبع شکل باید مشخص شود (اعم از یافته‏ های پژوهش، محاسبات پژوهش یا منبع اخذ‌شده با ذکر سال و درج در منابع).

نتیجه‌گیری

بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، می توانید آن را در انتهای نتیجه ‎گیری قرار دهید. بهتر است که نتیجه ‏گیری از بحث جدا باشد.

منابع

برای منبع ‎دهی از روش استنادی انجمن روان‌شناسان آمریکا (APA 7) استفاده شود. می‎توان برای افزایش بهره‎وری و راحتی در این ‎کار از نرم­ افزارهای WORD، Mendeley یا EndNote استفاده کرد.

‎در فهرست منابع انگلیسی باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شده و با قلم  Times New Roman اندازة 11پوینت نوشته شود و عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیک مشخص شود.

 

نکات مهم دربارة منابع مورد استفاده

نکتة اول: در جدول 3، شیوۀ منبع‎دهی به کتاب و مقاله بیان شده است. در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند پایان‎ نامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎ های منتشر‌نشده، سایت‎ های اینترنتی، فایل‎ های صوتی و تصویری و... از شیوه ‎نامة APA استفاده گردد. تمام مواردی که برای نمونه در جدول 3 مشاهده می‌شود (شمارة نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان‎ نامه و عنوان کتاب به‌صورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند.  

نکتة دوم: منابع باید حتماً به‌طور کامل نوشته شوند (نه به‌صورت اختصار). در مورد نشریه ها، اعم از فارسی و انگلیسی، حتماً به‌ترتیب نام نشریه (به‌صورت ایتالیک)، دوره، (شمارة نشریه داخل پرانتز): صفحة انتهای مقاله خط تیره صفحة ابتدای مقاله نوشته شود (جدول 3).

نکتة سوم: در منابع کتابی، اعم از فارسی و انگلیسی، حتماً باید به‌ترتیب انتشارات و محل انتشار نوشته شود (جدول 3).

Curwen, B., Palmer, S., & Ruddell, P. (2000). Brief cognitive behaviour therapy (Brief Therapies Series). London: Sage.

 

Article or chapter in an edited book

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

 

نکتة چهارم: در منابعی که مربوط به پایان‎نامه یا رسالة دکتری هستند، اعم از فارسی و انگلیسی، باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود (جدول 3).

Murray, B. P. (2008). Prior knowledge, two teaching approaches for metacognition: Main idea and summarization strategies in reading (Doctoral dissertation, Fordham University, New York).Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses.(AAT 3302116)

نکتة پنجم: در مورد منابع مربوط به سمینار‎ها، همایش ها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق همایش الزامی است.

Liu, C., Wu, D., Fan, J., & Nauta, M. M. (2008, November). Does job complexity predict job strains? Paper presented at the 8th Biannual Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, Valencia, Spain.

نکتة ششم: از منابع جدید به‌ویژه منابع منتشرشده در دهة اخیر استفاده شود.

 

نکات مهم در مورد فهرست منابع فارسی

 1. برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینکه افراد 3 نفر یا بیشتر از 3 نفر باشند.
 2. منابع فارسی به زبان فارسی در قسمت فهرست منابع هم نوشته شوند:

(نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحة شروع مقاله ـ صفحة پایان مقاله.

 1. مثال :

تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم و اخگر، بهاره (1395). کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 477-498.

References

نکات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی

 1. در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند.
 2. برای ترجمه منابع فارسی لطفاً به منبع اصلی مراجعه شود. برنامۀ Google translate پاسخ مناسبی نمی‌دهد.
 3. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‌اند،‎ حتماً (inPersian) اضافه شود.
 4. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

 

جدول 3. شرح صحیح منبع دهی در داخل و انتهای مقاله

مدرک

مثال

کتاب‌های مقدس

قرآن مجید (1398). ترجمة منظوم عباس دوزدوزانی. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(بقره: 112)

کتاب با یک نویسنده

دامادی، محمد (1393). فارسی عمومی. چاپ پنجم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(دامادی، 1390: 120) یا (دامادی، 1390)

Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin.

(Pollan, 2006: 99–100)

کتاب با دو نویسنده

خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (1394). ارزیابی و آزمونگری روان‌شناختی. چاپ سوم. ویراست دوم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(خدایاری‌فرد و پرند،  1394: 10) یا (خدایاری‌فرد و پرند: 1394)

Ward, G. C., & Ken, B. (2007). The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

(Ward & Ken, 2007: 52)

کتاب با سه نویسنده

معینی، سهراب؛ خوشخو، ژاله و مهدابی، مهداد (1393). آبزیان و فراوری. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(معینی و همکاران، 1393: 15) یا (معینی و همکاران، 1393)

کتاب با بیش از سه نویسنده

مخدوم، مجید؛ درویش‌صفت، علی‌اصغر؛ جعفرزاده، هورفر و مخدوم، عبدالرضا (1392). ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی. چاپ هفتم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(مخدوم و همکاران، 1392: 10) یا (مخدوم و همکاران: 1392)

(Barnes et al., 2010: 847)

فصلی از یک کتاب

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1384). جامعة اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. ویراستار محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. 101-121

(نوروزی چاکلی، 1384: 110)

Kelly, J. D. (2010). Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War. In Anthropology and Global Counterinsurgency. edited by John, D. K.. Chicago: University of Chicago Press. 67–83

(Kelly, 2010: 77)

کتاب با نویسندة سازمانی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380). ضوابط طراحی فضای سبز شهری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1380: 10)

کتاب با مترجم

توماس، یان (1380). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استرالیا. ترجمة منوچهر طبیبیان. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(توماس، 1380: 25)

کتاب چند جلدی

آرین‌پور، یحیی (1382). از صبا تا نیما. 2 جلد. چاپ هشتم. تهران: زوار.

(آرین‌پور، 1382: ج2) یا (آرین‌پور، 1382: ج2: 25)

نام‌های مستعار

نیما یوشیج [علی اسفندیاری] (1382). مجموعه اشعار نیما یوشیج. تهران: نیلوفر.

(نیما یوشیج، 1382)

ویراستار یا گردآورنده

نیازی، سیمین‌ (ویراستار). (1384). گزیدة مقالات ایفلا 2003 (برلین، 1-9 اوت 2003). تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.

(نیازی، 1384)

مقاله با یک نویسنده

بنی‌اسدی، نازنین (1383). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدنی دانش‌آموزان. مجلة روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، 35-65.

(بنی‌اسدی، 1383، 68)

Weinstein, J. I. (2009). The Market in Plato’s Republic. Classical Philology. 104 (2), 439–458. https://doi.org/10.1086/650979

(Weinstein, 2009: 440).

مقالة‌ ترجمه‌شده

ماتریسکا، کاتارزینا (2004). کتابداران در عصر دانش. ترجمة محمدرضا سلیمانی (1384). مجلة علوم کتابداری، 20 (3 و 4)، 75-87.

(ماتریسکا، 2004).

پایان‌نامه و رسالة دکتری

مظهری، اشرف (1334). مقایسة اجاره در فقه و قانون مدنی و آیین‌نامة مال‌الاجاره‌ها. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. به‌راهنمایی سید محمد مشکوه. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

(اشرف، 1334)

منابع الکترونیک

 

 

 

 

محدث، سید حمیدرضا (1394). زندگی اصیل؛ جان دادن به‌پای اصول. جام جم آنلاین. مشاهده در تاریخ 21/02/1395. از

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

(محدث، 1394)

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

(Kurland & Lerner, chap. 10, doc. 19)

 

نکته‌های ارجاع‌دهی

 1. اگر دو یا چند نویسندة مختلف دارای نام مشابهی باشند و سال نشر اثرشان نیز یکی باشد، حرف اول نام آنها پیش از نام خانوادگی‌ ذکر می‌شود: (ب. بابایی، 1368)، (م. بابایی، 1368).
 2. اگر به دو یا چند اثر از یک مؤلف ارجاع داده شود و تاریخ نشر همة آنها یکسان باشد، با حروف الفبا آنها را باید متمایز کرد: (عابدی، 1385 الف)، (عابدی، 1385 ب).
 3. هرجا نام نویسنده در متن بیاید،‌ تکرار آن در پرانتز لازم نیست:

 به اعتقاد دیانی (1368) باید ... .

 1. اگر بلافاصله و با گذشت حداکثر سه صفحه به همان منبع پیشین ارجاع داده شود، از «همان» و در منابع لاتین از «ibid» به‌جای نام نویسنده استفاده می‌شود. اگر منبع یکی باشد اما شمارة صفحه متفاوت باشد، پس از «همان» یا «ibid» شمارة صفحه نوشته می‌شود.
 2. اگر مطلبی به دو یا چند منبع ارجاع داده شود، هریک با نقطه‌ویرگول از دیگری جدا می‌شود: (دیانی، 1358؛ حسنی، 1359؛ رسولی، 1358).
 3. ترتیب فهرست منابع این‌گونه باید باشد:
  • فهرست منابع براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده مرتب می‌شود.
  • اگر نویسنده‌ای اثری داشته باشد و پس از آن، اثر دیگری با یک یا چند همکار نوشته باشد، ابتدا اثری که یک نویسنده دارد (اگر دو یا چند اثر بود، براساس سال انتشار و درصورت یکی بودن سال انتشار، براساس حروف الفبایی عنوان)، پس از آن، آثار دیگر براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان دوم و سوم نوشته می‌شود.
  • در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی،‌ بعد از آن، منابع عربی و سپس منابع خارجی یا لاتین نوشته می‌شود.
 4. در آثار تألیفی، منابع فارسی باید به فارسی و منابع خارجی باید به همان زبان اصلی نوشته شوند؛ اما در آثار ترجمه‌ای، شیوة ارجاع‌دهی اصل کتاب باید حفظ شود. در ضمن، اطلاعات کتابشناختی ترجمه نمی‌شود؛ مگر آنکه در متن و در جمله به‌کار رود:

آبرامز1 (2009) در فرهنگ اصطلاحات ادبی2 در تعریف استعاره می‌گوید...

 

 1. Abrams
 2. A Glossary of Literary Terms
 3. در فهرست منابع و همچنین در متن، نام کتاب به‌صورت ایتالیک نوشته می‌شود.
 4. در فهرست منابع لاتین، نباید بین نام نویسندگان از and استفاده کرد و باید & نوشته شود.

 

English Title of the Article with English Font (Arial) Size 14 Bold & Italic

ــــــ A line Distance (Airal 11)

چکیده انگلیسی: چکیدة انگلیسی با بسط دادن نسبت به چکیدة فارسی، به‌‌صورت مبسوط نوشته شود. (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman  نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 450 کلمه و بیشتر از 750 کلمه نباشد. همچنین چکیدة انگلیسی مقاله باید ساختار‌یافته باشد و شامل بخش‌های هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. یادآوری می‎شود که تمام این بخش ‎ها در سطر جداگانه‎ای نوشته می ‎شوند. لطفاً این موارد رعایت شود.

 

کلیدواژه‌ها: به تعداد واژگان کلیدی فارسی و ترجمۀ دقیق همان واژگان باشد، با این تفاوت که ترتیب آن براساس ترتیب الفبایی انگلیسی انجام میی گیرد.

 (Times New Roman Bold 8). Hanging by 2 cm

برخی نکات مهم ویرایشی

 1. برای شماره‌گذاری از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند شماره‏گذاری همین قسمت.
 2. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و... نیازی به فاصله نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
 3. هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمة داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.
 4. برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم‏فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم ‎گیری، اندازه‎ گیری، بهره ‎مند، منطق ه‎ای، همان‎ گونه و...) [برای مثال می خواهم (غلط) می‎خواهم (درست)] برای ایجاد نیم ­فاصله در نرم ‏افزار WORD الزماً و حتماً از (ctrl + shift + 2) استفاده شود.
 5. به جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمة درصد استفاده شود، مانند 25‎ درصد.

براساس دستورالعمل جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی از به‌کار بردن (ه‎ی) خودداری گردد و در موارد لازم از سریا (ۀ) استفاده شود.

 

نکات بسیار مهم و ضروری

 1. از بیان عنوان‎  هایی نظیر مرتبه علمی (استاد، دانشیار، دانشجو)، مهندس، دکتر و... در ابتدای اسامی خودداری شود.
 2. مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی و شناسه ارکید آنها ارسال شود.
 3. درج تلفن و ایمیل همة نویسندگان (تلفن و ایمیلی که پاسخگو باشند) الزامی است؛ اگر پاسخگو نباشند و به تماس‌ها و مکاتبات پاسخ ندهند، مقاله رد می‌شود.
 4. ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقاً براساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 5. مرتبة علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقاً براساس مرتبة علمی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 6. مقاله با تک نویسنده در صورتی پذیرفته می‌شود که مستخرج از طرح پژوهشی باشد. بنابراین لازم است که نویسندة گرامی صفحة تصویب طرح را از طریق سامانه ارسال کند.
 7. مسئول مکاتبات از مقاله، قبل از ارسال مقاله، با یکی از نرم افزارهای مناسب مشابهت‌یابی کند، به نحوی که از یک منبع بیش از دو درصد مشابهت‌یابی نشان ندهد.
 8. نویسندگان می توانند پنج داور متخصص در موضوع که همکار نویسندگان نبوده و مقالات مشترک در پنج سال اخیر با نویسندگان ندارند، پیشنهاد کنند. در نهایت انتخاب داور با هیئت تحریریة نشریه خواهد بود.

نمونة بخش منابع

منابع

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. عنوان مجلة ایتالیک، دوره‌(شماره)، صفحه.

رضایی، احمد و محمدی، علی (1400). عنوان مقاله. اقتصاد سیاسی بین‏الملل،  5(1)، 10-20.

شهابی، شهره؛ شهبازی، راضیه و محمدی، مهناز (1400). عنوان مقاله. تحقیقات اقتصادی، 9 (1)، 20-30.

 

References

 

 Chabowski BR, & Mena JA. (2017). A review of global competitiveness research: Past advances and future directions. Journal of International Marketing, 25(4), 1–24. https://doi.org/ 10.1509/jim.16.0053

Assaker, G., & O’Connor, P. (2021). eWOM platforms in moderating the relationships between political and terrorism risk, destination image, and travel intent: The case of Lebanon. Journal of Travel Research, 60(3), 503–519. https://doi.org/10.1177/ 0047287520922317

Alwash, M., Savarimuthu, B. T. R., & Parackal, M. (2021). Mining brand value propositions on Twitter: Exploring the link between marketer-generated content and eWOM outcomes. Social Network Analysis and Mining, 11(1), 1–25. https://doi.org/ 10.1007/s13278-021-00790-8

Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). Internationalization Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental Dynamism. Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 461-480. doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593.(In Persian)

لازم به ذکر است همه ی منابع فارسی در داخل و پایان متن مقاله می بایست به انگلیسی ترجمه شود و منابع فارسی ترجمه شده در انتهای مقاله با عبارت (in persian) مشخص می گردند. 

موارد دیگر:

نثر  مقاله و شیوایی نگارش و رعایت نکات رفرنس‌دهی از معیارهای مهم داوری مقاله است

معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود

چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است

در صورت ارائه مقاله به نشریه‌ای دیگر، پیگیری آن در این فصلنامه متوقف می‏‌شود

حتماً نام و نام‌خانوادگی به همراه مشخصات نویسندگان به دو زبان فارسی و لاتین در فایل مشخصات نویسندگان درج شود.

مسئولیت نوشته‌های مقاله برعهده نویسنده (نویسندگان) است

قابل توجه:

مقالات پس از تایید نهایی توسط نویسندگان به ویراستار (انتشارات چکاد) ارسال می گردد نویسندگان می بایست تاییدیه  ویراستار  را به ایمیل نشریه ارسال کنند .

ایمیل و شماره تماس ویراستار

chakad.idea@gmail.com

02166452092