لیست داورانی که در یکسال گذشته برای نشریه داوری انجام داده اند

دکتر اعظم راودراد: دانشگاه تهران

دکتر حسین پاینده: دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیده راضیه یاسینی : دانشگاه فرهنگ هنر ارتباطات 

دکتر سیده فاطمه موسوی : دانشگاه الزهرا

دکتر حمیرا زمردی : دانشگاه تهران

دکتر مسعود حاجی زاده میمندی : دانشگاه یزد

دکتر شیرین احمدنیا : دانشگاه علامه طباطبائی 

دکتر پریسا شاد قزوینی: دانشگاه الزهرا   

دکتر نرگس حریریان : دانشگاه تهران 

دکتر معصومه تقی زادگان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

دکتر فارس باقری : دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر بهروز محمودی بختیاری: دانشگاه تهران 

دکتر پرستو محبی : دانشگاه آزاد اسلامی 

دکتر شیوا مسعودی: دانشگاه تهران 

دکتر محمدحسین ناصر بخت: دانشگاه تهران 

دکتر ابوالفضل دانائی: دانشگاه آزاد اسلامی ( سمنان)

دکتر محمدرضا مریدی: دانشگاه تهران 

دکتر فتح الله زارع خلیلی : دانشگاه شیراز 

دکتر رقیه صادقی نیری: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

دکتر مهناز عباسی: دانشگاه الزهرا 

دکتر منصور معتمدی: دانشگاه فردوسی مشهد 

دکتر نهله غروری نائینی: دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر محمدرضا صرفی : دانشگاه باهنر کرمان 

دکتر شیرزاد طائفی: دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر اکرم نعمتی جودی: دانشگاه امام صادق پردیس خواهران 

دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی : دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیاوش صلواتیان: دانشگاه صدا و سیما 

دکتر بهار مهری : دانشگاه تهران 

دکتر محمدجعفر جامه بزرگی: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

دکتر رضا افهمی: دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه شاهرودی : دانشگاه آزاد اسلامی 

دکتر مینا محمدی وکیل: دانشگاه الزهرا 

دکتر سید علی روحانی : دانشگاه هنر 

دکتر مجید سرسنگی : دانشگاه تهران 

دکتر مریم مختاری: دانشگاه یاسوج 

دکتر میترا علوی طلب : دانشگاه تهران 

دکتر امیر نادری: دانشگاه رازی کرمانشاه 

دکتر سید علی اصغر سلطانی: دانشگاه باقر العلوم 

دکتر احمد تمیم داری: دانشگاه علامه طباطبایی 

دکتر حسین خسروی: دانشگاه شهرکرد 

دکتر شهلا بختیاری: دانشگاه الزهرا 

دکتر غلامرضا حیدری : دانشگاه آزاد اسلامی ( ابهر)

دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی: دانشگاه یزد 

دکتر نادر رازقی: دانشگاه مازندران 

دکتر مهران سهراب زاده: دانشگاه کاشان 

دکتر وحید رشیدوش:دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر بهاره تقوی نژاد: دانشگاه اصفهان 

دکتر جواد نیستانی: تربیت مدرس 

دکتر علی شجاعی اصفهانی: دانشگاه اصفهان 

دکتر الیاس صفران: دانشگاه پیام نور 

دکتر املیا نرسیسیانس: دانشگاه تهران 

دکتر عزت ملا ابراهیمی : دانشگاه تهران 

دکتر مصطفی موسوی راد: دانشگاه تهران 

دکتر زهرا رهبرنیا: دانشگاه الزهرا

دکتر شاهرخ امیریان : دانشگاه هنر 

دکتر حسنعلی پورمند: دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر رسول افضلی : دانشگاه تهران 

دکتر میثم مطهری: دانشگاه فرهنگیان 

دکتر مریم رفعت جاه: دانشگاه تهران 

دکتر مریم نجارنهاوندی : دانشگاه تهران 

دکتر نورالدین نعمتی : دانشگاه تهران 

دکتر زهرا حاتمی : دانشگاه تهران 

دکتر مرضیه شهریاری : دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فاطمه اکبری : دانشگاه تبریز 

دکتر عبد الله میرزائی : دانشگاه تبریز 

دکتر قاسم زائری : دانشگاه تهران 

دکتر علیرضا عینی فر: دانشگاه تهران 

دکتر ماندانا علیمی: دانشگاه آزاد 

دکتر الهه حجازی : دانشگاه تهران 

دکتر مجید کوششی: دانشگاه تهران 

دکتر سید حسن حسینی: دانشگاه تهران 

دکتر زهرا قاسمی : دانشگاه آزاد 

دکتر پروین ترکمنی آذر: پژهشگاه علوم انسانی 

دکتر کلثوم غضنفری: دانشگاه تهران 

دکتر سارا دارابی: دانشگاه همدان 

دکتر خدیجه عالمی: دانشگاه تهران 

دکتر محمدسلاورزی : دانشگاه ایلام