لیست داوران در سال1400

 

poblones
شیرزاد طایفی دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی  
سید علی  اصغر سلطانی دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینا فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)  
نادر امیری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی  
شاپور بهیان دانشیارجامعه شناسی نظری فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه   
مریم مختاری دانشیار دانشگاه یاسوج  
عبدالله بیچرانلو استادیار ارتباطات دانشگاه تهران  
مسعود حاجی زاده  میمندی - دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد  
میترا علوی طلب دانشیار  دانشگاه دامغان  
الهه حجازی دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران  
سیده فاطمه موسوی دانشیار گروه روان شناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)  
مجید کوششی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه  تهران  
علیرضا عینی فر استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران  
اعظم راودراد استاد ارتباطات دانشگاه تهران  
شیوا مسعودی استادیار گروه هنرهای نمایشی. پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  
فارس باقری استادیار گروه کارگردانی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، ایران  
مجید سرسنگی دانشیار گروه آموزشی هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران  
نهله غروی نائینی استاد دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه مطالعات زنان  
منصور معتمدی دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد  
رقیه صادقی نیری استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان گروه علوم قران و حدیث  
مهناز عباسی استادیار دانشکده الهیات ،دانشگاه الزهرا  
مصطفی موسوی راد دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران  
پریسا شاد قزوینی استادیار رشته هنر دانشگاه الزهرا  
سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
فتح الله زارع خلیلی استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز  
محمد رضا مریدی   استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران. ایران  
فرزاد غلامی استادیار  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  
آزاده پشوتنی زاده استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  
حسین حسنی استادیار پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات  
سیاوش صلواتیان استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما  
زهره علیخانی استادیار دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران  
زهرا رهبرنیا دانشیار پژوهش هنر دانشگاه الزهرا  
علی ضیاءالدینی دشتخاکی عضو پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان  
حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبائی  
بهارک محمودی استادیار رونامه‌نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی  
بهروز محمودی بختیاری دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران  
پرستو محبی استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
عزت ملاابراهیمی استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
الهه پنجه باشی دانشیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
معصومه تقی زادگان استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
زهرا قاسمی استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
الهام اندرودی استادیار معماری و شهرسازی دانشگاه تهران  
فاطمه مهری استادیار ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی  
حمیرا زمردی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران  
امیلیا نرسیسانس استاد  دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران  
محمدرضا صرفی استاد گروه ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنرکرمان  
مرضیه شهریاری استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز  
شیرین احمدنیا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران  
سید حسن حسینی استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران  
فاطمه میرزایی استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
رضا افهمی استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس  
شهلا بختیاری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا  
جمال شعیری استاد  نشانه شناسی دانشگاه مدرس  
اسحاق طغیانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان  
مریم رفعت جاه استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران  
مریم نجار نهاوندی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران  
سحر فائقی استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان   
فرزانه فرشیدنیک استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
شهره روشنی استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا  
محمد جعفر جامه بزرگی استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  
نرگس حریریان مربی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران  
محمدرضا جوادی یگانه دانشیار دانشگاه تهران  
قاسم زائری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران  
فاطمه شاهرودی استادیار گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)  
پروین تاج بخش دانشیار دانشگاه پیام نور رشت  
صدیقه شکوری راد مربی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  
محمد علی توانا دانشیار گروه علوم سیلسی دانشگاه شیراز  
آزاد مونسی استادیار دانشگاه پیام نور  
مصطفی گودرزی استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران  
علیرضا حاجیان نژاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران  
خاور قربانی دانشیار دانشگاه آزاد واحد مهاباد  
محمود بشیری دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی  
رقیه رستم پور استاد زبان و ادبیات عربی  
عباس وریج کاظمی دانشیار  پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  
معصومه شبستری دانشیار زبان و ادبیات عربی  دانشگاه تهران  
زینب قاسمی اصل استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان  
عفت السادات افضل طوسی دانشیار پژوهش هنر دانشگاه الزهرا  
بهنام زنگی دانشیار پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس  
محمد حسین ناصربخت استادیار دانشگاه هنر (سینما و تئاتر)  
رضا صادقی شهپر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان  
منصوره حاج حسینی دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران  
عباس بازرگان استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران  
مهناز فرهمند دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد  
شراره مهدی زاده دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا  
سید عبدالحمید احمدی دانشیار فیزیولوژی ورزشی جهاد دانشگاهی  
محمدمهدی رحمتی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان  
بهرام یوسفی دانشیار علوم انسانی ورزش دانشگاه رازی   
نورالدین نعمتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران دانشکده ادبیات  
علی شیخ مهدی دانشیار گروه فیلم و سینما  دانشگاه تربیت مدرس  
سید نجم الدین امیرشاه کرمی دانشیار پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس  
علی اکبر افراسیاب پور دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید رجایی  
منیژه مقصودی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی - گروه انسان شناسی دانشگاه تهران  
طیبه عزت اللهی نژاد استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
غلامرضا لطیفی دانشیارمعماری و شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی  
آزاده گنجه استادیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،   
مهدی حامدسقایان استادیار گروه کارگردانی و بازیگری دانشگاه تربیت مدرس  
زهرا حاتمی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران   
احسان آقابابایی استادیار ارتباطات دانشگاه تهران  
سید جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی استادیار گروه ارتباطات،  دانشگاه علامه طبابایی  
محمدرضا عمادی استادیار نقاشی دانشگاه  هنر اصفهان  
مریم مونسی سرخه استادیار گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
نگار ذیلابی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی  
فاطمه مدرسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه  
محمد شهبا دانشیار سینما و تئاتر  دانشکده سینما  
عاطفه  آقائی استادیار علوم اجتماعی دانشگاه تهران  
فرهاد سراجی استاد علوم تربیتی دانشگاه ابوعلی سینا همدان.  
فاطمه اکبری دانشیار رشته فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز