سیاست های مالی مجله

هزینه های فرایند بررسی و انتشار مقالات در فصلنامه زن در فرهنگ و هنر در سال 1402 معادل 7/000/000 (هفتصد هزار تومان) است.

  • شماره حساب نشریه از طریق شماره شبا: IR830100004001070103006825 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 381070174140107000000004500202 به نام مرکز مطالعات زنان  و خانواده دانشگاه تهران.

  • لطفاً تصویر فیش واریزی در سامانه مجله بارگذاری شود.

  • لازم به ذکر است علاوه بر هزینه های فوق هزینه ویراستاری فارسی و انگلیسی مقاله به عهده نویسندگان محترم است.

  • مقاله پس از بررسی و تایید جهت پرداخت هزینه اولیه به شما برگردانده می شود،لطفا به هیچ عنوان پرداخت هزینه قبل از تایید اولیه انجام نشود نشریه مسئولیتی در قبال پرداختهای پیش از موعد ندارد.