• هزینه داوری مقاله 150 هزار تومان.
  • هزینه چاپ مقالات پذیرفته‌شده 450 هزار تومان.
  •  شماره حساب نشریه از طریق شماره شبا: IR830100004001070103006825 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسة واریز 381070174140107000000004500202 به نام مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
  • لطفاً تصویر فیش واریزی در سامانه بارگزاری یا به ایمیل نشریه ارسال شود.
  • شایان ذکر است به فیش‌هایی که فاقد شناسه واریز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه:

مقاله پس از بررسی و تایید اولیه جهت پرداخت هزینه به شما باز خواهد گشت لطفا به هیچ عنوان پرداخت هزینه قبل از تایید اولیه انجام نشود نشریه مسئولیتی در قبال پرداخت های پیش از موعد ندارد