فرم ها و فایل های ضروری نشریه

نویسنده (گان) محترم

در زمان ثبت مقاله جهت امور داوری نسبت به تکمیل فرم تعهد نویسنده (گان) و فرم تعارض منابع اقدام نمائید. لازم به ذکر است بدون ارسال فرم های زیر از طریق سامانه مقاله بررسی نخواهد شد. لطفا فرم تعهد نامه توسط همه نویسنده (گان) امضا شود.

فرم تعارض منافع 

فرم تعهدنامه 

برای مشاهده فایل نمونه مقاله اینجا کلیک کنید.