نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه وسترن استرالیا

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید

چکیده

اهداف توسعة هزاره به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها می‏پردازد و داده‏های سالانة مربوطه این امکان را برای بسیاری از محققان فراهم می‏آورد که به مطالعه و پیش‏بینی روند توسعة کشورها بپردازند. در این میان، کشور ایران در یکی از برنامه‏های پُراقبال ‏بلندمدت خود، موسوم به چشم‌انداز ایران 1404، جایگاه نخست را در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی متصور شده است. با توجه به تأکید بر جایگاه زنان در توسعة اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده که با استفاده از داده‏های گزارش‌شده درخصوص هدف سوم از اهداف توسعة هزاره، که متضمن ارتقای جایگاه زنان است، جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‏بینی شود. به عبارت دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا ایران در سال 2015 در میان پنج کشور اول منطقه قرار خواهد گرفت؟ برای بررسی این موضوع، مقادیر شاخص‏های مرتبط استخراج و با استفاده از مدل‏ سری زمانی ARIMA ارزش آتی شاخص‏های مورد هدف در سال 2015 تخمین زده شده و براساس ارزش‏های پیش‏بینی‌شده رتبة ایران در میان کشورهای دیگر گزارش شده است. نتایج نشان می‏دهد که برخلاف اینکه ایران توانسته است در اغلب زیرشاخه‏های هدف سوم توسعة هزاره به اهداف موردنظر در برنامه‏های توسعه‏ای نزدیک شود، در مقیاس بین‏المللی هنوز نتوانسته به اهداف خود دست یابند و نیازمند تغییر در سیاستگذاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran Place among MECA Countries on 2015 based on Gender Inequity (3rd Goal of MDG)

نویسندگان [English]

  • Ezat Mola Ebrahimi 1
  • Yashar Taroudi Mamaghani 2
  • Atieh Honardoust 3

1 Professor, Faculty of Literature and Humanities, Tehran University

2 PhD student Economy, University of Western Australia

3 MA Economy, Mofid University

چکیده [English]

Conspicuously enough, Millennium Development Goals (UN-MDG) indexes cover the various aspects of economic development in countries. Indeed, MDGs are collected from the World Bank and the IMF indexes that were used for monitoring economics status. Every member of the UN is subjected to report the required data in former designed format and frequency. Furthermore reported data and usage of indexes provide tremendous chance to compare the countries with each other. In 2004, Iran adopted a strategic vision named “Iran 1404” that suggests Iran to be the 1st country in the Middle East and Central Asia region in economic, social, cultural aspects. By using almost 20 years data provided by MDG indexes and the use of ADF and ARIMA time series models the index values of countries in 2015 are estimated and in the result by ranking Iran position among Middle Eastern and central Asian countries in the year 2015 is forecasted. Due to lack of data in some indexes a combination of graphical trend analysis and ARIMA models are used. In conclusion in the year 2015 Iran would be not be in the 5 high rank countries in the 3rd goal of MDG and serious changes in policies are needed to be made

کلیدواژه‌ها [English]

  • improvement women's position
  • millennium development goals
  • perspective 2015
  • ratio of girls to boys
  • time series