مقاله پژوهشی
تماشاگری زن و لذت زنانه در سینما: خوانشی زنانه از فیلم‌های تلما و لوئیس و واکنش پنجم

اعظم راودراد؛ کبری الهی فر

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 283-306

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36481

چکیده
  نظریۀ فیلم فمنیستی رویکرد تازه‌ای را دربارۀ شکستن خط روایی فیلم با هدف افزایش آگاهی مخاطب زن از قرار‌گرفتن او به‌مثابۀ ابژۀ نگاه دوربین و لذت جنسی مردانه ارائه داد. اما کنار گذاشتن ابزار روایی در این دست فیلم‌ها و روی‌آوردن به تکنیک‌هایی چون رهایی نگاه دوربین باعث دور‌شدن مخاطب زن و بنابراین شکست اقتصادی این فیلم‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی رفاقت‏های مردانه و دوستی‏های زنانه در ژانر کمدی‌ـ رمانتیک سینمای ایران، تحلیل متن یازده فیلم کمدی‌ـ رمانتیک ایرانی

حمیدرضا مدقق

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 307-326

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36482

چکیده
  پرداختن به مناسبات عاشقانۀ زن و مرد به شکلی خنده‏‏آفرین سبب شده که غالب آثار کمدی سینمای ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، در ژانر کمدی‌ـ رمانتیک قرار گیرند. قهرمانان مرد و زن این فیلم‏ها معمولاً پیش از پیوند‏شان در پایان روایت، از راهنمایی‏ و کمک‏های دوستانی از جنس خود بهره می‏گیرند. در چارچوب نظریۀ ژانر، درک چگونگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ نمونه‏ هایی از پیکرک‏های سفالی زنان در ادوار سلجوقی و ایلخانی

سیدهاشم حسینی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 327-344

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36483

چکیده
  پیکرک‏های گلی و سفالین زنان جزء نخستین آثار هنری بشر در اعصار پیش از تاریخ محسوب می‏شوند که ساخت آن‏ها با تغییراتی خاص تا دوران اسلامی نیز تداوم یافته است. پیکرک‏های سفالی مزبور، که گونه‏های مختلفی از تکنیک‌های ساخت و تزیین هنر سفالگری اسلامی را دربرمی‌گیرند، اغلب در شهرها و مراکز مهم سفالگری ایران ساخته شده‌اند. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه ایران در میان کشورهای منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال 2015 براساس شاخص‏های توانمندسازی زنان

عزت ملاابراهیمی؛ یاشار تارودی ممقانی؛ عطیه هنردوست

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 345-372

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36484

چکیده
  اهداف توسعة هزاره به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها می‏پردازد و داده‏های سالانة مربوطه این امکان را برای بسیاری از محققان فراهم می‏آورد که به مطالعه و پیش‏بینی روند توسعة کشورها بپردازند. در این میان، کشور ایران در یکی از برنامه‏های پُراقبال ‏بلندمدت خود، موسوم به چشم‌انداز ایران 1404، جایگاه نخست را در میان کشورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ کرد، فرایندها و چالش‌های آنان: بررسی پدیدارشناختی (مطالعۀ موردی شهرستان سقز)

لیلا عنایت زاده؛ محمود قاضی طباطبایی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 373-396

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36485

چکیده
  اگرچه طلاق همۀ بخش‌های جامعه ـ اعم از همسران، بچه‌ها، خانواده‌ها و کل چرخۀ زندگی اجتماعی‌ـ را‌ درگیر می‌کند، نوع تجربۀ افراد بسته به جنسیت و فاعل، در فرایند ‌بودن، و میزان درگیری آن‌ها متفاوت است و ممکن است برای افراد تجربه‌ای مثبت یا منفی ادراک شود. با توجه به متفاوت‌بودن تجربۀ افراد و اینکه برخی عناصر فرهنگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار

سیدعبدالحسین نبوی؛ معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36486

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و تعارض خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار است. در این زمینه، از نظریۀ نمایشی گافمن، دوکسبری و هیگینز، کرچمایر و کوهن، مرتون، اینگلهارت، و فانس استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل زنان متأهل شهر اهواز است. داده‌های پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 386 نفر، از میان کارمندان زن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جنگ به روایت زنان: بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار

فریده علوی؛ زینب رضوان طلب

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 415-431

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36487

چکیده
  در این مقاله، پس از اشاره به پیشینۀ ادبیات زنان در الجزایر، با استفاده از رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی به معرفی و بررسی چند نمونه روایت زنانه از جنگ استقلال الجزایر در خلال آثار نویسندۀ شهیر الجزایری، آسیه جبار، می‌پردازیم. این تحقیق نشان می‌دهد که زبان و نهاد ادبیات در الجزایر تا پیش از سدۀ اخیر تحت سیطرۀ مردان بوده و عمدۀ آثار ادبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان (مطالعة موردی مردان شهر شیراز)

بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 433-447

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36488

چکیده
  این مقاله، که بر مبنای پژوهشی با همین عنوان انجام شده، به فرایند جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان در جامعه پرداخته است. در این پژوهش، ترکیبی از نظریه‌های گیدنز و رابرتسون به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده است. پرسش اصلی این است که آیا جهانی‌شدن فرهنگی بر نگرش مردان به نقش زنان در شهر شیراز تأثیر گذاشته است؟ در صورت ...  بیشتر