جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان (مطالعة موردی مردان شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله، که بر مبنای پژوهشی با همین عنوان انجام شده، به فرایند جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان در جامعه پرداخته است. در این پژوهش، ترکیبی از نظریه‌های گیدنز و رابرتسون به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده است. پرسش اصلی این است که آیا جهانی‌شدن فرهنگی بر نگرش مردان به نقش زنان در شهر شیراز تأثیر گذاشته است؟ در صورت وجود ارتباط بین این دو متغیر، کدام مؤلفه‌های جهانی‌شدن فرهنگی بیشترین تأثیر را داشته‌اند؟ برای دستیابی به پاسخ این پرسش، از روش کمی و پیمایشی استفاده شده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. بدین‌ترتیب، 383 نفر از مردان شهر شیراز با روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چندمرحله‌ای برای پاسخگویی به پرسش‌ها انتخاب و اطلاعات لازم از این گروه گردآوری شده است. نتایج بیانگر آن بود که متغیرهای بازاندیشی، سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی علمی‌ـ فرهنگی، آگاهی از جهانی‌شدن، و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی با نگرش مدرن مردان به نقش زنان رابطۀ معنادار مثبت، ولی سبک زندگی سنتی و وسایل ارتباط‌جمعی داخلی رابطۀ منفی داشته‌اند. همچنین، متغیر بازاندیشی با نگرش سنتی به نقش زنان رابطۀ منفی، ولی سبک زندگی سنتی و سبک زندگی ورزشی رابطۀ مثبت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Cultural Globalization and Men's Attitude towards Women's Role Case Study: Men in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Bijan khajenoori 1
  • Leila Parnian 2
  • Soghra Hemmat 2
1 Corresponding author: associate professor of Sociology Department, Social Science College, Shiraz University, Fars Province, Iran
2 M.Sc. in Women Studies, Social Science College, Shiraz University, Fars Province, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine relationship between cultural globalization and men's attitude toward the role of women. The method of this study was survey and its tool was questionnaire. The sampling method used in this survey was multi-stage share random sampling. Sample size that was estimated according to Lean Table with 95 percent significance level was 383. After reviewing local and international literature and considering theories about cultural globalization and men's attitude towards women's role, a synthesized theoretical framework regarding theories of Giddens and Robertson was formulated. Findings of the bivariate analysis show significant relations between some variables including: reflexivity, sporty life style, scientific cultural life style, awareness of globalization, ICT and traditional life style, inner mass media with Modern Men's attitude towards women's role. Moreover, results show significant relations between  the reflexivity, traditional life style and inner mass media withTraditional Men's attitude towards women's role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Globalization
  • men's attitude
  • women's role
  • Reflection