دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1428047، بهار 1392، صفحه 7-143 (زن در فرهنگ و هنر)