نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه¬شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه¬شناسی دانشگاه تهران

چکیده

نهادهای اجتماعی جامعه ایران در سیر تحولات ناشی از مدرنیته به‌طور کامل، یک‌سان و هم‌زمان دچار تغییر نشدند. در این میان، سطوح خرد، میانه و کلان در ساختار خانواده به‌گونه‌ای ناهماهنگ نسبت به تغییرات جامعه، متأثر گردید. از این رو، امروزه شاهد برهم‌کنشی ناسازگار بین برخی از اجزای مرتبط با خانواده سنتی با پاره‌ای از ارزش‌های برخاسته از مدرنیته می‌باشیم. هم‌چنین، به‌دلیل عدم سنخیت برخی از تحولات خانواده با تغییرات فعلی جامعه، این امر به منشأیی برای بروز آسیب‌ها و مسائل اجتماعی شده است. در چنین وضعیتی، نه می‌توان خانواده‌ها را به نظام هنجاری سنتی خانواده ترغیب کرد و نه می‌توان پذیرش نظام هنجاری مدرن را مطلوب دانست. آنچه در این مقاله در خلال طرح مناقشات نظری درباره وضعیت و چشم‌انداز خانواده پیشنهاد می‌شود، ضرورت شکل‌گیری الگویی از خانواده است که ضمن سازگاری با دو مؤلفه هویتی جامعه ایران؛ یعنی دین و فرهنگ ملّی، از توان جذب مؤلفه‌های جدید متناسب با تحولات اخیر نیز برخوردار باشد و بتواند با فراهم آوردن برخی قابلیت‌ها، از مسائل اجتماعی در خانواده، پیشگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Analysis of Modernization Impacts on Iranian Families and the Necessity of Planning an Iranian-Islamic Example

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadeghi Fasaei 1
  • Iman Erfanmanesh 2

چکیده [English]

Social institutions have not changed equally, completely and simultaneously under the impact of modernization process. Different levels of the family construction have been formed disharmoniously with social changes. That is why we are witnessing incompatible coactions among a some parts of traditional family norms on one side, and the values arisen from modernization. So that in some cases this issue has become a reason for harms and family problems because of incompatibility with the present social changes. In such conditions, families cannot be encouraged to accept traditional family norms, nor are they expected to accept modern system norms. This article studies the theoretical controversies about the future of the family and suggests the formation of a family example to go with the Iranian-Islamic identity and with applying new elements compatible with new changes which can provide the capabilities to prevent issues and social harms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family construction
  • Family pathology
  • Iranian-Islamic example of the family.
  • Modernity