نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

نقش مادرانه، مهم‌ترین نقش زن در حیات فردی و اجتماعی انسان‌هاست. مادر، به صورت ارادی و یا غیر ارادی و از طریق عوامل مختلف در سرنوشت کودک نقش‌آفرینی می‌کند. برخی از این عوامل، تجربه‌پذیر و برخی تجربه‌ناپذیرند. معرفت‌های تجربه‌ناپذیر، گاه، جز از طریق پیام وحیانی قابل وصول نیستند. این مقاله، با الهام از آموزه‌های دینی، بر آن است تا نقش عوامل تجربه‌ناپذیر را که از طریق مادر بر جنین تأثیر می‌گذارند، بررسی کند. آگاهی از این عوامل، حداقل در دو حوزه مؤثر می‌افتد: اول، نیاز به مکتب آسمانی در تبیین جایگاه حیاتی مادر و تأثیر او بر سلامت جسمی و روحی کودک قبل از تولد؛ دوم، آگاهی همه جانبه از عوامل مؤثر بر فرایند رشد، از انعقاد نطفه تا پایان عمر، فراتر از آن چه فیزیکالیست‌ها بدان پای فشرده‌اند. این پژوهش، هم مقدمه‌ای بر مباحث انسان‌شناسی دینی تلقّی می‌شود و هم بالاصاله بر تلقی روانشناسی رشد مبتنی بر آموزه‌های اسلامی از انسان مؤثر خواهد بود. روی‌آورد مقاله، درون دینی است و عوامل کج‌ساز جنین از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، بررسی و تحلیل شده است. بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، تأثیر سرنوشت‌ساز مادر بر جنین، از لحظه‌ انعقاد نطفه و ابتدای دوران بارداری با عوامل مادی و غیر مادی آغاز می‌شود و البتّه پس از تولد نیز ادامه می‌یابد؛ بنابراین، به لحاظ رعایت حقوق و حدود امانت الهی، هم به لحاظ بُعد مادی و هم به لحاظ بُعد معنوی و روحی کودک، تکالیفی بر والدین، به‌ویژه مادر، جعل می‌شود که، این مقاله، درصدد تبیین و تقریر آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Religious Approach to the Role of Mothers in the function of Teratogens

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Farahmandpour 1
  • Reza Firouzi 2

چکیده [English]

The role of the motherhood is the most important factor in individual and social life of the human beings. Mother willingly and /or, unwillingly, plays her role in the destination of child via various factors. Some of these factors are experimental whereas, some not. Undoubtedly, what is not in the domain experimental science cannot be grasped but, via revelationary guidance. This article studies the role of unexperimental factors which are related with mother in the embryonic period. Awareness of these factors can be affective in two domains: the first one is a need to a divine school to explain the vital role of mother and, its efficacy in the physical and spiritual health of the child, before birth; the second is a multilateral awareness of the affective factors in the process of the growth of the child, from coagulation of sperm to end of life which is more than the one that physicalists emphasized on.
This research would be an introduction to the religious anthropology and, developmental psychology based on Islamic teachings. The approach of this article is intra-religious in which the teratogens from Islamic teachings’ point of view are analyzed.
A survey on the Islamic texts shows that the vital role of mother on fetus from coagulation of sperm to end of this period begins with physical and metaphysical factors and, it continues to the end of life. Therefore, there are some obligations for parents, specially, mothers to observe both physical and spiritual rights of the child as a heavenly trust. This article tries to clarify these rights of the parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective factors for mother and fetus
  • fetal life
  • motherhood role
  • righteous child
  • teratogens