نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسأله برابری زن و مرد از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحب‌نظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری از منظر اسلام و نقد رویکردهای فمینیستی برآمده‌اند. هم‌چنین، پژوهش‌های مختلفی نیز در این حوزه انجام شده است. در این مقاله، ضمن مروری کوتاه بر آراء مذکور با استفاده از مرور سیستماتیک، پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه برابری جنسیتی فراتحلیل گردید. بر این اساس، از میان پژوهش‌های انجام شده، 20 مورد در بازه زمانی دهه 80 انتخاب و بررسی شد. نتایج این مرور نشان می‌دهد که در سطح پروبلماتیک و چرایی نابرابری، حدود 55 درصد سؤالات، جنبه اجتماعی داشتند؛ 24 درصد جنبه اقتصادی و تنها حدود 21 درصد به عوامل فرهنگی پرداخته‌اند. در سطح عوامل مؤثر بر نابرابری، از میان عوامل اجتماعی «کلیشه-های جنسیتی»، «نظام پدرسالاری» و «جامعه‌پذیری جنسیتی» با 7/17 درصد، از میان عوامل اقتصادی «اشتغال زنان» با 6/16 درصد و از میان عوامل زمینه‌ای «قومیت» و «تحصیلات» با 7 درصد، بیش‌ترین عوامل ذکر شده بوده‌اند. رویکرد اتخاذ شده در تمامی موارد، رویکرد تساوی‌گرایانه به مقوله برابری و عدالت جنسیتی بوده است. در نتیجه به این نکته اشاره شده که پژوهش‌های انجام شده، به‌صورت فراگیری تلقی فمینیستی از برابری را مفروض گرفته‌اند. جا دارد در پژوهش-های آینده، با رویکردهای بومی به مقوله عدالت جنسیتی، مؤلفه‌های اسلامی مبنای پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Conducted Researches about “Inequality of Genders”

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein kalantari 1
  • Fatemeh Faghih Imani 2

1

2

چکیده [English]

“Equality of Genders” is a subject which has occupied the minds of academic society in recent decades. Many experts have had had theories on this subject and Islamic thinkers have tried to explain justice and equality from the Islamic point of view and they have criticized feministic approaches. There have also been researches conducted in this regard. In this article we will briefly review the mentioned theories, applying systematic review, we will also analyze the conducted researches again in the field of gender equality. Therefore out of conducted researches we have selected 20 cases in 1980s.
The results reveal that in problematic level and reasons of inequality about 55 percent of the questions had the social aspect, 24% had the economic aspect, and only 21% had cultural aspect. Regarding the factors affecting inequality, among social factors “Gender Clichés”, “Patriarchy” and “Gender Sociability” factors included 17.7%, among economic factors “Women’s Employment” included 14.6%, and among contextual factors “Ethnicity” and “Education” included 7% of the most important factors. The approach adopted in all cases was equality about the gender equality and justice. It was concluded that the conducted researches have thoroughly considered the feministic perception of equality and it is necessary for the future researches to consider the local approach in respect to gender justice between two genders and Islamic elements in gender justice must be taken into consideration as the basis of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equality of Genders
  • Gender Justice
  • Meta-Analysis.