تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ کرد، فرایندها و چالش‌های آنان: بررسی پدیدارشناختی (مطالعۀ موردی شهرستان سقز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه طلاق همۀ بخش‌های جامعه ـ اعم از همسران، بچه‌ها، خانواده‌ها و کل چرخۀ زندگی اجتماعی‌ـ را‌ درگیر می‌کند، نوع تجربۀ افراد بسته به جنسیت و فاعل، در فرایند ‌بودن، و میزان درگیری آن‌ها متفاوت است و ممکن است برای افراد تجربه‌ای مثبت یا منفی ادراک شود. با توجه به متفاوت‌بودن تجربۀ افراد و اینکه برخی عناصر فرهنگی در جامعۀ کردستان نقش زن را در عرصۀ زناشویی به حد ابژه‌ای تقلیل می‌دهند، این بررسی با هدف کشف تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ کرد و درک چالش‌ها و فرصت‌های رشدی که آن‌ها تجربه کرده‌اند، انجام گرفت. در این مطالعه از روش هرمنوتیک پدیدارشناختی استفاده شده است و تعداد شرکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند شامل نوزده زن مطلقۀ کرد ساکن شهرستان سقز است. در این بررسی، از تئوری‌های کاسلو و مزیرو به‌منزلۀ چارچوبی برای سازمان‌دادن داده‌های به‌دست آمده استفاده شد و از مصاحبه‌های فردی مضامین فرایند وقوع طلاق، پیامدهای طلاق، ادراک از خود، احساسات شخصی، واکنش‌های رفتاری، و تصور از طلاق آشکار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divorced Women's Lived Experiences, Processes, and Challenges: A Phenomenological Study (Case Study of Saqqez City)

نویسندگان [English]

  • Leila Enayatzadeh 1
  • Mahmoud Ghazi Tabatabai 2
1 Demography, M.A., University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Demography, Faculty of Social Science, University of Tehran
چکیده [English]

Although divorce affects many parts of the society including spouses, children and, families, the entire social life cycle of individuals, the kind of individuals' experiences, based on their gender, Subjectivity in the process, degree of involvement. It may be perceived by the individuals as a positive or a negative experience. Given the differences in divorce men's experiences and the fact that some cultural factors in the Kurdish society reduce woman's role to an object in the marital life, this study was done to find Kurdish divorced women's life experience and to arrive at an understanding of their challenges and growth opportunities.  Hermeneutic phenomenological approach was used in this study. The number of participants based on purposive sampling includes 19 divorced women in the Saqqez city. The theory developed and proposed by Kaslue and Mezirow was used as the framework for organizing the data and through the individual interviews the following themes were derived: 1. the process of divorce; 2. the consequences of divorce; 3. self-perceptions; 4. personal emotions; 5. behavioral reactions to divorce and 6. attitude toward divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in-divorce experiences
  • post divorce experiences
  • pre-divorce experiences