جنگ به روایت زنان: بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، پس از اشاره به پیشینۀ ادبیات زنان در الجزایر، با استفاده از رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی به معرفی و بررسی چند نمونه روایت زنانه از جنگ استقلال الجزایر در خلال آثار نویسندۀ شهیر الجزایری، آسیه جبار، می‌پردازیم. این تحقیق نشان می‌دهد که زبان و نهاد ادبیات در الجزایر تا پیش از سدۀ اخیر تحت سیطرۀ مردان بوده و عمدۀ آثار ادبی این کشور بر ارزش‌های مردسالارانه استوار بوده و دیدگاه مردانه را منعکس می‌کرده است. اما با وقوع جنگ، که موضوعی اساسی و مهم بوده، و از سوی زنان نیز به شیوۀ خاص خود تجربه شده، لزوم ارائۀ نگاه و روایت زنانه از آن احساس می‌شود. آسیه جبار نخستین نویسندۀ زن الجزایری است که در رمانی با عنوان فرزندان جهان جدید مستقیم به موضوع جنگ استقلال می‌پردازد. این رمان، که در تاریخ ادبیات الجزایر از رمان‌های مؤثرجنگ الجزایر محسوب می‌شود، مهر تأییدی بر استعدادها و قابلیت‌های زنان در عرصۀ نویسندگی می‌زند و راه را برای ورود دیگر زنان به این عرصه هموار می‌کند. موضوع جنگ یکی از ارکان ثابت و اساسی در آفرینش‌های آسیه جبار محسوب می‌شود. ویژگی خاصی که موجب تمایز آثار آسیه جبار از دیگر آثار جنگی می‌شود آن است که وی با استفاده از دیدگاه زنانۀ خود، نه‌تنها به مسئلۀ آزادی الجزایر از طریق جنگ و مقاومت اشاره می‌کند، بلکه لزوم آزادی زنان از حصارهای بسته و رهایی آنان از برخی محدودیت‌ها و تعصبات را نیز یادآور می‌شود. وی همچنین با به تصویر کشیدن رنج‌ها و مشکلات خاص زنان در طول دوران جنگ و نشان دادن نحوۀ مشارکت آنان در این مبارزه، که در نوشته‌های نویسندگان مرد مغفول مانده یا به شایستگی نمایان نشده بود، سهم و نقش زنان در استقلال این کشور را برجسته می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female War Narratives: Studying the Reflection of the Algerian War in the Works of Assia Djebar

نویسندگان [English]

  • Farideh Alavi 1
  • Zeinab Rezvantalab 2
1 Associate Professor, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
2 Phd Candidate in French Literature–Comparative Literature, University of Tehran
چکیده [English]

Having glanced at the history of women’s literature in Algeria, we will now study some women’s narratives through the famous writer Assia Djebar’s works with the descriptive-analysis method. The study shows that until the recent century the language and literature has been dominated by the men reflecting the male point of view. However, as war was a major event experienced by women in a particular manner, the necessity for the female narratives and points of view is evident. Assia Djebar is the first Algerian female writer who addresses the independence war in the novel Children of the New World. Highly influential in the history of Algerian Literature, the novel is further proof of women’s talent in writing and eases other women’s entrance to this area. The war is a major and fixed theme throughout the works of Assia Djebar.  Not only does Assia Djebar addresses the freedom of Algiers from a female point of view, but she also points out the importance of women’s freedom from social limitations and prejudice which differentiates her works from other war related literature. Furthermore, her portrayal of women’s specific issues, suffering, and their way of resistance signifies the women’s participation in the independence of the country, which has been overlooked or undermined in the works of male writers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algeria
  • Assia Djebar
  • literature
  • War
  • Women