مدیر مسئول


دکتر فاطمه یزدیان دانشیار، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سردبیر


دکتر اعظم راودراد استاد گروه آموزشی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلال الدین رفیع فر استاد مردم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مردم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیرا زمردی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذین موحد دانشیار گروه موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

موسیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شیرین احمدنیا دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود حاجی زاده میمندی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیده راضیه یاسینی دانشیار گروه پژوهشی هنر، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران.

پژوهش هنر

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیده فاطمه موسوی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبداله بیچرانلو حسن استادیار گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لیزبت ون زونن استاد جامعه شناسی، اراسموس روتردام هلند، روتردام، هلند.

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهدی سمتی استاد علوم ارتباطات، دانشگاه ایلینوی، ایلینویز، ایالات متحده.

علوم رتباطات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر احمد الراوی استاد، دانشکده ارتباطات، دانشگاه سیمون فریزر، کانادا.

ارتباطات

مدیر اجرایی


دکتر مژگان عروجی علم اطلاعات و داشن شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی