نویسندگان

1 استادیار دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم رفتاری

چکیده

آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دختران نظیر رفتارهای ناهنجار، فراغت غیر مفید، سردرگمی هویتی، استعمال مواد مخدر، جرایم جنسی، بی‌تفاوتی یا پرخاشگری سیاسی و... در بین بخشی از دانشجویان به-طور نسبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از علل و عوامل خارج از دانشگاه است.
مطالعات در این زمینه به‌ویژه در بخش دختران دانشجو اندک، موضوعات غیر کاربردی و نتایج آن‌ها مبهم است و ارتباطی با راهبردهای فرهنگی ندارند. اندک بودن مطالعات برای شناخت هدفمند آسیب‌های اجتماعی بیانگر لزوم تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای مطالعه، پیشگیری و کاهش این آسیب‌ها در دانشگاه‌ها است.
هدف از این مطالعه، بررسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه‌ها با تأکید بر دانشجویان دختر می‌باشد که با روش اسنادی و فراتحلیل مطالعات انجام یافته است. با لیست‌برداری، غربالگری و اعتبارسنجی مطالعات موجود، 16 مطالعه و سند علمی مجزا شده و مشخصات و نتایج آنها فراتحلیل شد. یافته حاکی از آن است که مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی دختران دانشجو، بازنگری در راهبردها و نظارت بر اجرای آن‌ها، تربیت نیروی انسانی آموزش دیده، تشکیلات فرهنگی مناسب، استفاده از اطلاعات کمیته‌های علمی و آموزشی و مراکز مشاورة دانشجویی، بکارگیری شیوه‌های فرهنگی کارآمد، استفاده از نیرو‌های مددکار همگی زمینة تحقق راهبردهای فرهنگی را افزایش داده و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان را امکان‌پذیر می‌سازد. آسیب‌های اجتماعی دختران دانشجو با آسیب‌های روانی آنان ارتباط داشته و سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی مناسب برای آن‌ها باید تنظیم و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and Cultural Harms of University Students (With a focus on female students)

نویسندگان [English]

  • Taiebeh Ferdowsi 1
  • Mahdi Aghapour 2

1

2

چکیده [English]

Social and cultural harms of female students such as abnormal behavior, less useful leisure, identity confusion, drug use, sex crimes, political apathy or aggression, etc. can be observed among university students which are generally caused by external factors. Studies in this field are few especially for female students. Subjects are also non-functional and the results are unclear and they are irrelevant to the cultural strategies. Lack of studies to identify social harms indicates the need to make policies and plans for conducting research and reducing social harms at universities.
This study tries to examine social and cultural damages among university students with the focus on girl students. The research was conducted through documentary and meta analysis methods. Through indexing, screening, and validating available studies, 16 studies and scientific documents were selected and their specifications as well as their results were meta analyzed. Findings show that: identifying social harms of female students, reviewing the strategies and observing the way they are performed, training educated manpower, appropriate cultural arrangements, making use of academic and educational data of consultation committees for students, applying useful cultural methods, making use of social workers, are all the ways to realize cultural strategies and reduce social harms among students. Social harms of girl students are related to their mental harms and appropriate cultural plans and policies must be decided for them

کلیدواژه‌ها [English]

  • female students
  • Prevention and Reduction.
  • Social Distortions
  • Social Harms