دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 1115468، پاییز 1391، صفحه 5-138 (شماره 3، دوره 4) 
6. تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

صفحه 103-116

عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز