مطالعۀ تفسیری بازنمایی زن در ضرب‏المثل‏های کُردی (مورد مطالعه: گویش سورانی ـ مُکریانی)

نویسندگان

1  استادیار جامعه‫شناسی

2 استادیار جامعه‫شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه jkarimi79@gmail.com

3 دانشجوی کارشناسی‏ارشد مردم‏شناسی دانشگاه بوعلی‏سینا همدان

چکیده

این مقاله با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و نگاه امیک به مطالع? چگونگی بازنمایی‌‌ زن در ضرب‏المثل‏های کُردی می‌پردازد. با در نظر‌گرفتن دانش عامیانه در ‌فرآیند تولید معرفت، هدف تحقیق حاضر درک جایگاه زن در فرهنگ مردم کُرد با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب‌المثل‌ها است. جامع? آماری مطالعه، ضرب‏المثل‌های‌کُردی با موضوعیت زن در زبان کُردی با‌ گویش سورانی ـ مُکریانی است. روش‏شناسی مورد استفاده در این مطالعه روش کیفی است و از دو روش مطالع? اسنادی و مصاحبه‌ی عمیق در گردآوری داده‏ها استفاده شده است. برای تفسیر و تحلیل داده‌ها، روش تحلیل موضوعی یا تماتیک به‌کار ‌رفته ‌است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در فولکلور کُردی به‏ صورت عام و ضرب‌المثل‌ها به صورت خاص، نگاه به زن متنوع و نامتعین و گاه متناقض است. با تحلیل موضوعی داده‌ها هفت مقوله استخراج شده‏اند که عبارتند از: زن به مثاب? سوژه‌ای غیر‌عقلانی، برابر با مرد، فرودست، دیگری، امری قدسی، توانمند و شخصیتی معماگونه. این مقوله‌ها در قالب یک الگوی موضوعی تحت عنوان "زن سوژه‏ای نامتعین" در ادبیات شفاهی کُردی ترسیم و بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interpretative Study of Women Representation in Kurdish Proverbs(A Case Study of Surani & Mokeriani Sub-language)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadpur 1
  • Jalil Karimi 2
  • Nashmil Maaroofpur 3
چکیده [English]

This paper is concerned with the representation of women in Kurdish proverbs based on social interpretive approach and through emic orientation. Considering the constitutive function of common sense to produce social knowledge, the paper aims to explore the situation given to women in Kurdish proverbs as a part of oral literature. In this respect, the women-related proverbs have been purposively sampled and analyzed using thematic procedures, while the in-depth interviews with informants have been conducted for further interpretations of the data.
The findings demonstrated that the Kurdish proverbs attributed a diverse and often contradictory set of locations and interpretations to women. Using thematic analysis, seven main themes were extracted from data which include: Women as irrational, as equal to men, as subordinate, as the other one, as sacred, as powerful and as a mysterious subject. All these themes are covered by a core category entitled “Kurdish woman as an Uncertain Subject”. The above main themes have been discussed and documented referring to a number of sample proverbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folklore
  • Kurdish Proverbs.
  • Social Interpretivism
  • Thematic analysis
  • Women