نویسندگان

1 استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

موضوع زن، نماد نفس کوششی است در تبیین چرایی زمینه‌های نمادین زن و نفس. در این نوشتار، ابتدا خلاص? داستان " اعرابی و خلیفه" از منظر نماد پرداخته شده و در ادامه تعریفی از نفس، نماد، چرایی نماد ِنفس بودن زن از منظر عرفا مطرح شده است. نتیجة تمثیلی داستان بر اساس نظری? نجم رازی، بیانگر آن است که همپویگی و سلوک نفس با عقل، عشق را در سالک به ظهور می‌رساند؛ سرّ "من عرف نفسه، فقد عرف ربّه" اینجاست و با نگاهی انتقادی به باور ِنماد نفس بودن زن؛ با استناد به آیات الهی قرآن، نشان داده شده است که از منظر کلام الله، سیر الی الله خاص مردان نیست و زنان نیز می‌توانند به قل? کمال انسانی و عشق الهی دست یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analytical-Critical study; Womanhood from the Perspective of Mystics Based on the Story of A’arabi and the Caliph

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Seif 1
  • Fatemeh Hakima 2

1

2

چکیده [English]

The subject of womanhood is an attempt to explain why the woman is a symbol of self. I will start the paper with the story of “A’arabi and the Caliph” from the view point of symbol and then I will continue with the definition of self, symbol, why the woman is a symbol of self as it is believed by mystics. The allegorical result based on Najm Razi’s theory shows the accompaniment of self with wisdom causes the manifestation of love in the wayfarer. Through the enigma of “He who knows himself, has known God” and with a critical view to the belief that the woman is the symbol of self based on divine Quran verses it has been proved that walking towards God is not only for men but also for women to reach eminent place of a perfect human and the love of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Quran
  • self
  • symbol
  • woman